Aktualności

wtorek, 29 styczeń 2019 10:57

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD


Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji

(oferta skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Chełmnie)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji


forma umowy: umowa o pracę na czas określony
wymiar czasu pracy: pełny etat

miejsce wykonywania pracy: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

godziny pracy: 7.15-15.15

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie
 2. znajomość obsługi komputera, podstawowych pakietów biurowych i programów
  do obsługi Internetu,
 3. doświadczenie zawodowe
 4. znajomość zasad obsługi kancelaryjnej biura,
 5. kreatywność,
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

1.prawo jazdy kat. B z możliwością korzystania z własnego samochodu do celów służbowych

2.znajomość komunikatywna j. angielskiego

 1. znajomość zagadnień wynikających RLKS i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na właściwe wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Główny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

-   Wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownika Biura.

-   Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD,
    realizacją LSR oraz działalnością LGD.

-   Udzielanie informacji o działalności LGD telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem
     Internetu.

-    Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- 
     kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD, współpraca z mediami.
-    Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady i Komisji
     Rewizyjnej oraz  innych posiedzeń, spotkań, konferencji itp. organizowanych przez stowarzyszenie.

-    Prowadzenie spraw związanych z techniczną realizacją projektów stanowiących
     przedmiot działalności Stowarzyszenia.

-    Wykonywanie czynności związanych z obsługą RLKS 2014-2020.
-    Przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o
     ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
-    Gromadzenie kopii faktur, rachunków i dokumentów równoważnych związanych z aktywizacją.
-    Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie aktywizacji, jak również
     zachowanie tajemnicy służbowej.
-    Obsługa imprez plenerowych i innych przedsięwzięć poza siedzibą biura i czasem pracy
     biura.
-    Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia.
-    Utrzymywanie czystości biura LGD.

-    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,   
     przygotowywanie propozycji narzędzi promocyjnych.
-    Prowadzenie innych spraw wynikających z zakresu aktywizacji oraz  wykonywanie bieżących   
     poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i
     czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań
     statutowych.
-    Na zajmowanym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za
     terminowe oraz prawidłowe pod względem merytoryczno-formalno-prawnym
     załatwianie spraw i wykonywanie poleceń.
-    Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
     i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz do dbania o czystość i higienę
     na stanowisku pracy.
-    Na zajmowanym stanowisku pracownik jest podporządkowany Zarządowi
     Stowarzyszenia i Kierownikowi Biura.


Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys zawodowy (CV).
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy.
5.    Dokument potwierdzający znajomość języków obcych - fakultatywnie
6.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (zgodnie z RODO)

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź też przesłać pocztą do Biura Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracownik biura"
w terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86 -253 Kijewo Królewskie
Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: tel: (56) 676 44 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej www.zakolewisly.pl zostanie umieszczona lista osób spełniających wymogi formalne wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje związane z naborem będą przekazywane kandydatom drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Kijewo Królewskie, dnia 29.01.2019 r.                                  

 

Kijewo Królewskie, 23.01.2019

 

Informacja o wynikach wyboru grantów w ramach Konkursu nr 5/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 5/2018, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.01.2019 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (ista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach).

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od:

 1. a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo                                                                                                                            
 2. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
 3. c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
 4. d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
 5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do LGD. Odwołanie winno zawierać:
 6. a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 7. b) oznaczenie wnioskodawcy;
 8. c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 9. d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
 10. e) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
 11. f) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem, o ile dotyczy);
 12. g) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
 13. h) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. W przypadku wniesienia odwołania nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.), lub zawierającego oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
 2. Uzupełnienie odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:
 3. oznaczenia wnioskodawcy;
 4. numeru wniosku o powierzenie grantu;
 5. podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. Wzór odwołania udostępniony jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły oraz w Biurze LGD.
 2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio: osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie, w siedzibie LGD w godzinach pracy Biura, w terminie, o którym mowa w pkt. 2.
 3. O zachowaniu terminu na złożenie odwołania decyduje data wpływu odwołania do Biura LGD.
 4. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia:
 5. a) został wniesiony po terminie,
 6. b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
 7. c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienia,
 8. d) gdy została wyczerpana kwota przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI
 9. e) nieuzupełnieniu wniosku/odwołania lub niepoprawieniu w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia odwołania.

DO POBRANIA:

 1. Lista grantów zgodnych z LSR
 2. Lista grantów wybranych
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
 4. Wzór odwołania od decyzji Rady

 

 

Szanowni Państwo

W związku z rekomendacjami ze strony Urzędu Marszałkowskiego wynikającymi z procesu kontroli dotychczasowych naborów w ramach przedsięwzięć: Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz Rozwój przedsiębiorstw, zaistniała konieczność dokonania aktualizacji jednego z kryteriów wyboru projektów, które pojawia się w obu typach operacji. Kryterium "Charakter podejmowanej/rozwijanej  działalności" zostało skorygowane tak, aby nie budziło wątpliwości podczas oceny przez Radę.

Poniżej można zapoznać się z treścią aktualizacji kryterium. Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17.01.2019 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi, albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży aktualizację kryteriów w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

Treść kryterium dla przedsięwzięć 1.1.1 i 1.1.2 przed i po zmianach

Formularz uwag - przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Formularz uwag - przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 13.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
(do pobrania -> PORZĄDEK OBRAD)

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR:
Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

 realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

14 grudnia 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzone zostały dwa spotkania informacyjno – szkoleniowe w formie warsztatów partycypacyjnych dla przyszłych beneficjentów. Od godziny 10:00 w spotkaniu uczestniczyły osoby zainteresowane wsparciem na założenia działalności gospodarczej, natomiast na popołudniowym spotkaniu omówione zostały warunki dotyczące wsparcia rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na spotkaniach zostały poruszone tematy takie jak, lokalne kryteria wyboru oraz wymogi formalne. Każdy z obecnych otrzymał materiały pomocnicze przydatne przy wypełnianiu dokumentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w spotkaniu.

GALERIA

 

Spotkania informacyjno - szkoleniowe w formie warsztatów partycypacyjnych realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków oraz udział w projektach grantowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

czwartek, 20 grudzień 2018 13:42

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!!!

15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska. Pudełeczka piernikowe pod okiem Ani Pawlak sprawiły wszystkim mnóstwo radości i satysfakcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za udział a Restauracji Ostromecka za udostępnienie pięknej sali z kominkiem.

GALERIA

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

czwartek, 20 grudzień 2018 09:09

Warsztaty decoupage w gminie Unisław

15 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła dla mieszkańców Gminy Unisław. Pod okiem Pani Ani Pawlak uczestniczki wykonały śliczne pudełeczka na pierniczki zdobione farbami akrylowymi i techniką serwetkową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i przemiłą atmosferę. Dziękujemy również Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Unisławiu za udostępnienie sali.

GALERIA

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

13 grudnia zorganizowaliśmy warsztaty rękodzieła tym razem dla mieszkańców Gminy Kijewo Królewskie. Pod okiem Ani Pawlak uczestniczki wykonały śliczne pudełeczka na pierniczki zdobione farbami akrylowymi i techniką serwetkową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i przemiłą atmosferę.

GALERIA

 

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

wtorek, 18 grudzień 2018 10:28

Warsztaty decoupage w gminie Zławieś Wielka

11.12.2018 r. w miejscowości Rzęczkowo zorganizowaliśmy warsztaty aktywizacyjne, podczas których 13 uczestniczek
z obszaru Gminy Zławieś Wielka wykonało piękne pudełeczka na pierniki. Warsztaty poprowadziła Anna Pawlak.

Serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach.

GALERIA

Warsztaty sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji PROW 2014-2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie