NABÓR

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 1/2018 w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P

 Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:

Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Typ projektu SzOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

 w terminie 04.06.2018-12.06.2018 do Biura LGD wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek zostanie poddany ocenie Rady LGD w dniu 25 czerwca  2018 r.

 

Kijewo Królewskie, 20.06.2018

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie