Krzysztof

Krzysztof

wtorek, 16 maj 2017 09:27

NABÓR

 

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 2/2017 w ramach działania 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020, zakres – Rozwój działalności gospodarczej,  w terminie 29.05.2017-13.06.2017 do Biura LGD wpłynęło 17 wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioski zostaną poddane ocenie Rady LGD w dniu 6 lipca 2017 r.

wtorek, 16 maj 2017 09:24

OCENA I WYBÓR

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 5 lipca 2017 r
.

dot. konkursu nr 1/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji
 do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 05.07.2017 R.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD
o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

wtorek, 16 maj 2017 09:22

NABÓR

 

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 1/2017 w ramach działania 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020, zakres – Podejmowanie działalności gospodarczej,  w terminie 29.05.2017-13.06.2017 do Biura LGD wpłynęło 14 wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioski zostaną poddane ocenie Rady LGD w dniu 5 lipca 2017 r.

 

Kijewo Królewskie, 14.06.2017

 

wtorek, 16 maj 2017 09:19

OGŁOSZENIE

Kijewo Królewskie, 15.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017 r. – 13.06.2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                         

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
  7a. Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Tworzenie nowych przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

  Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

wtorek, 16 maj 2017 08:55

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017r. – 13.06.2017 r.

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły", ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                        

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu;
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
  7a. zestawienie finansowo-rzeczowe operacji,
  7b. wykaz działek ewidencyjnych;
  7c. kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

 Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

data publikacji 06.03.2019

OGÓLNE WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGÓLNE WARUNKI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(materiały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2017 r. poz. 772 z późn. zm.)

 

 

data publikacji 30.06.2018.

KLAUZULE INFORMACYJNE I ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) DLA PODDZIAŁANIA19.2

1.W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanymi przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

FORMULARZE STOSOWANE W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 PROW 2014-2020 -  TU

 

2. W ramach prowadzonego doradztwa stosujemy formularz informacyjny zawierający zgodę
na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jako beneficjenta doradztwa prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023


data publikacji 30.06.2018

PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY I BENEFICJENTA PROGRAMÓW POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

 LINK


data publikacji 29.05.2017

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DLA WNIOSKODAWCÓW DZIAŁANIA  "ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW"

Jednym z najważniejszych załączników, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Rozwój przedsiębiorstw" jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa. Jest załącznik obligatoryjny sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR. Na liście załączników we wniosku w ramach rozwoju przedsiębiorstw znajduje się on pod nr B.5.

Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy można pobrać ze strony ARiMR (punkt 4 ) - LINK


 data publikacji 12.05.2017 r.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ WNIOSEK NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROW 2014-2020??? JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ??? - pomocnicza prezentacja sporządzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - POBIERZ


data publikacji 12.05.2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W ZAKRESIE PODDZIAŁANIA 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - wiele cennych informacji dla osób chcących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą  - POBIERZ

Przedstawiamy również zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (źródło: www.prow.mazovia.pl) .Materiały te rozwiewają wiele wątpliwości odnośnie działań podejmowanie i rozwój działalności gospodarczejLINK


data publikacji 12.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ " wynikające z umowy przyznania pomocy.

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operac ji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


data publikacji 11.05.2017 r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA "ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW" wynikające z umowy przyznania pomocy.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE - wnioskodawcy, którzy z pozytywnym efektem przejdą etap oceny i wyboru operacji oraz podpiszą umowę z Zarządem Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobowiązani będą do realizacji  operacji czyli założeń określonych we wniosku i biznesplanie. Niniejsza prezentacja pokazuje w sposób obrazowy zadania i zobowiązania Beneficjenta, którego operacja została wybrana do dofinansowania.

PREZENTACJA - UMOWA ROZWÓJ

WZÓR UMOWY NA STRONIE ARiMR


 

 

czwartek, 13 kwiecień 2017 08:20

UMOWA RAMOWA

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

zawarta w dniu 19 maja 2016 r. w Toruniu

pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"

środa, 12 kwiecień 2017 07:44

Kryteria oceny operacji - przedsiębiorczość

W załączeniu przedstawiamy wynegocjowane z Urzędem Marszałkowskim kryteria oceny operacji dotyczących przedsiębiorczości. Prosimy o Państwa opinie do dnia 19.04.2017 r. Wszystkie uwagi Zarząd rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 20.04.2017 r. i w razie wątpliwości zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów będziemy gotowi do ogłoszenia konkursu. Jeśli uwagi Zarząd uzna za istotne zostaną przedłożone Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszych konsultacji.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

środa, 29 marzec 2017 12:57

koordynatorzy

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Barbara Gandziarowska
tel. 52 381 60 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gmina Kijewo Królewskie

Krzysztof Nowacki
tel. 56 676 44 36
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżur w biurze LGD:
Poniedziałek, środa, czwartek: w godz. 14.15 - 15.15
Wtorek: w godz. 14.30-16.30


Gmina Zławieś Wielka

Justyna Przybyszewska
tel.  691 923 530
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Gmina Unisław

Jarosław Michałek
tel: 663 449 801
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 14 luty 2017 15:24

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2017

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 01/ZO/2017 - PROTOKÓŁ

ZAPYTANIE DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ NOWYCH FABRYCZNIE!!!

OKRES UMOWY 48 MIESIĘCY.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa kopiowania i drukowania (dzierżawa urządzenia) wraz z obsługą serwisową, dostawą, instalacją i szkoleniem pracowników
 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kopiowania i drukowania za pomocą urządzenia udostępnionego w formie dzierżawy wraz z obsługą serwisową, dostawą i jednorazowym szkoleniem pracowników Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”. Usługa  będzie wykorzystywana na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Usługodawca zapewnia w ramach stałego  miesięcznego ryczałtu:

 • 1400 wydruków czarno-białych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • 100 wydruków kolorowych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • System zdalnej diagnostyki serwisowej
 • wszystkie rekomendowane materiały eksploatacyjne (za wyjątkiem papieru) oraz części zamienne rekomendowane przez producenta urządzenia,
 • pełną obsługę serwisową urządzenia w tym regularne przeglądy okresowe (zgodnie z zaleceniami producenta), wymiany serwisowe, naprawy (w dni robocze do 24H)
 • w przypadku gdy naprawa urządzenia będzie trwała dłużej niż 24 godz., Wynajmujący dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach wskazanych
  w zapytaniu, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
 • Telefoniczne wsparcie techniczne użytkowników
 • Możliwość samodzielnego monitorowania licznika wydruków
 • Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać szkolenie pracowników, transport oraz instalację na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 1. Specyfikacja dotycząca urządzenia:
 • Kserokopiarka sieciowa (karta sieciowa).
 • Drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne.
 • Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów.
 • Kody użytkownika.
 • Dwie kasety uniwersalne (A4, A3) na 500 arkuszy i podajnik ręczny (gramatura do 220g)
 • Szczegółowa instrukcja obsługi w j. polskim.
 • Menu w języku polskim
 • Zgodność: wszystkie aktualne systemy Windows.
 • Dysk HDD, min. 200 GB
 • Pamięć RAM: min. 2 GB
 • Rozdzielczość min 600x600 dpi.
 • Maksymalna szybkość druku A4 w czerni min. 20 str/min.
 • Szafka/podstawa w zestawie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2017 r.

 2. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie zakolewisly.pl osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.02.2017. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Płatności

Płatność będzie regulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury za dany miesiąc.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) występują w imieniu producenta urządzenia lub posiadają jego autoryzację na sprzedaż i obsługę techniczną urządzenia proponowanego w ofercie.

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) aktualny na dzień składania oferty Certyfikat (lub dokument równoważny) potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i obsługę techniczną.
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena ryczałtu miesięcznego: 96%

Cena kopii czarno-białej powyżej ryczałtu: 2%

Cena kopii kolorowej powyżej ryczałtu: 2%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 676 44 36

Anna Pawlak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 676 44 36.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie