Baner Smart 2

Ania

Ania

poniedziałek, 06 kwiecień 2020 12:50

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - nabor 5/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 06.04-16.04.2020 w TRYBIE NADZWYCZAJNYM (z zastosowaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i trybu obiegowego podejmowania decyzji)  celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 5/2019 -  przedsięwzięcie LSR: 3.2.2 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

(1 wniosek)

Typ projektu SZOOP - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek posiedzenia:
 
1. Zaznaczenie obecności i udziału w ocenie w systemie elektronicznej oceny wniosków
2. Wypełnienie elektronicznej karty poufności i bezstronności.
3. Zapoznanie się z wynikami weryfikacji wstępnej
4. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2020/REW/1 za pomocą elektronicznego systemu oceny wniosków
5. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym z sprawie oceny operacji pod kątem zgodności z LSR
6. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym  w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
7. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniającej minimum punktowe
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
9. Zakończenie posiedzenia, podpisanie protokołu przez Przewodniczącego Rady

 

poniedziałek, 30 marzec 2020 13:23

Nabór wniosków na rozwój firm - ANULOWANY

Szanowni Państwo,

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konsekwencjami związanymi z zagrożeniem dla pracowników Biura świadczących doradztwo oraz problemami przyszłych wnioskodawców z uzyskaniem niezbędnych załączników w wyniku ograniczenia funkcjonowania wielu instytucji publicznych informujemy, iż ogłoszenie naboru na Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 ZOSTAŁO ANULOWANE.

Z uwagi na niepewną sytuację oraz niechęć potencjalnych wnioskodawców do podejmowania ryzyka związanego z dodatkowym zatrudnieniem, termin ogłoszenia naboru zostanie ustalony po unormowaniu się sytuacji związanej z epidemią.

 

Wnioskodawcom i beneficjentom wezwanym przez Zarząd Województwa Kujawsko–Pomorskiego do złożenia uzupełnień wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2, przypominamy o możliwości zastosowania przepisu §25 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 oraz 2023), mówiącego o przywróceniu terminu na wykonanie danej czynności, w przypadku wniesienia prośby w terminie 14 dni od dnia ustąpienia przyczyny uchybienia. Zgodnie z §32 ust. 2 ww. rozporządzenia do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepisy §24 i §25 stosuje się odpowiednio.

W przypadku pozostałych działań informujemy, że w sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności związanych z zagrożeniem epidemicznym uniemożliwiającym wykonywanie określonych czynności w toku przyznawania pomocy, należy niezwłocznie powiadomić o tym Urząd Marszałkowski, przedstawiając opis zaistniałej sytuacji.

Ponadto informujemy, że beneficjenci, którzy nie mają możliwości wykonania czynności i zobowiązań wynikających z umów o przyznaniu pomocy, ze względu na nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem epidemicznym, powinni zgłaszać wraz z opisem takie sytuacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zapisami umów o przyznaniu pomocy.

Korespondencję w tej sprawie należy kierować w pierwszej kolejności drogą elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , a następnie pocztą tradycyjną.

Informujemy, iż każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie adekwatnie do zaistniałej sytuacji.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku niższej aktywności potencjalnych wykonawców, w każdym przypadku gdy jest to możliwe, należy wydłużać terminy na składanie ofert albo ogłaszać kolejne postępowania.

Źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/prow/aktualnosci-n/komunikat-zwiazany-z-obecna-sytuacja-dotyczaca-epidemii-koronawirusa-sars-cov-2-wywolujacego-chorobe-covid-19-w-ramach-realizacj

poniedziałek, 23 marzec 2020 14:10

UWAGA WNIOSKODAWCY!!!!

30 marca rozpoczynamy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej, bardzo prosimy Wnioskodawców o uprzedzenie złożenia wniosku kontaktem telefonicznym z pracownikami Biura LGD. Pozwoli nam to na przygotowanie Biura w taki sposób, aby zminimalizować kontakt oraz umożliwić bezpieczne przekazanie dokumentów.
Prosimy również o należyte przygotowanie dwóch kompletów dokumentacji, tak aby były umieszczone w segregatorze lub skoroszytach (nic luzem).
Prosimy także o przygotowanie środków ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki.
Serdecznie dziękujemy za zrozumienie.

W kontekście obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w kraju, przekazujemy stanowisko Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (dalej: IZ RPO) w sprawie  wpływu obecnego zagrożenia na realizację projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Szanowni Państwo w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz utrudnieniami w funkcjonowaniu wielu instytucji przesunięte zostaną nabory wniosków w ramach konkursu na Rozwój działalności gospodarczej (poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020) oraz grantów w ramach EFS.

Przewidywany termin naboru na Rozwój Działalności gospodarczej (PROW 2014-2020)  to 15.04-30.04.2020.

W połowie kwietnia również planujemy nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach EFS

Typ projektu - 2.  Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

  1. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  2. c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

Komunikat z dnia 13.03.2020 r. dotyczący zmian w konkursie  nr 2/2020 ogłoszonym dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.)

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokonała zmiany ogłoszenia w ramach konkursu nr  2/2020 w następującym zakresie:

 

Część Ogłoszenia

Było

Jest

 Termin składania wniosków

16.03.2020 r. godz. 8.00 – do  30.03.2020 r. godz. 12.00

30.03.2020 r. godz. 8.00 – do  14.04.2020 r. godz. 12.00

 

Powyższej zmiany Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zdecydowała się dokonać z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji. Zmiany zostały dokonane na korzyść potencjalnych wnioskodawców w celu umożliwienia przygotowania dokumentacji projektowej oraz zgromadzenia niezbędnych załączników.

 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

piątek, 06 marzec 2020 07:52

Bardzo Młoda Kultura - mikrodotacje 2020

Szanowni Państwo,

Projekt Bardzo Młoda Kultura- mikrodotacje 2020 jest organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Dokumentacja konkursowa oraz szczegóły są dostępne na stronach:

www.terenowydomkultury.pl

www.mck-bydgoszcz.pl

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej - "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW  
ODBYŁY SIĘ

25.02.2020 (podejmowanie działalności gospodarczej) , 26.02.2020 (rozwój działalności gospodarczej) i 27.02.2020 (podejmowanie działalności gospodarczej)

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie