• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością ogłaszamy nasz trzeci nabór wniosków grantowych w ramach programu Działaj Lokalnie !!!!

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie oraz dokumentami konkursowymi, życzymy wielu wspaniałych pomysłów na działania skierowane do naszych mieszkańców.

Wspólnie wyzwalajmy pozytywną energię!!!

 !!! REGULAMIN KONKURSU !!!

Termin naboru

Wnioski należy składać w terminie 19 czerwca do 19 lipca 2023 r.

Jak  złożyć wniosek?
Wnioski składane są wyłącznie za pomocą nowego, uruchomionego w 2023 r. generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Organizacje i grupy nieformalne, które wnioskowały w ubiegłych latach muszą również założyć nowe konto w nowym generatorze. Rejestracja jest bardzo intuicyjna, należy ją potwierdzić klikając w link przesłany na maila wskazanego podczas rejestracji (czasem mail z linkiem wpada do folderu spam)
Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

Wnioski w Programie składać mogą organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na obszarach gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka

Termin realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie będą mogły być realizowane między 1 września  2023 a 31 grudnia 2023 i trwać od 2 do 4 miesięcy.

Dofinansowanie

Dofinansowanie 1 grantu maksymalnie 3.000,00 zł.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego doradztwa !!!

Kontakt w sprawie wniosków: tel. 56 676 44 363, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator Programu: Anna Pawlak 605 889 578

Baza przykładowych projektów zrealizowanych na terenie całej Polski znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce "O projektach" w górnym menu

Cel programu

 1. Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez realizację projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr wspólnych.
 2. W ramach Programu oferowane jest wsparcie finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne, dla aktywnych społeczności lokalnych, których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania.

Kto może ubiegać się o dotację?

 1. Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne i stowarzyszeń związanych z partiami politycznymi, stowarzyszeń i fundacji założonych przez samorządy lokalne.
  • Zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe.
  • Oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną.
  • Grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje publiczne mogą ubiegać się o Dotację finansowaną jedynie ze środków niepublicznych (patrz punkt Współfinansowanie Konkursu). Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 2. W wyjątkowych sytuacjach Wnioski o Dotację w Konkursie mogą składać Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 19b-19h) forma dofinansowania Projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z ODL.
  • W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie Wniosku do Konkursu w trybie opisanym w paragrafie 5, ustęp 1, punkt 4).
  • W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do ODL z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie Wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. ODL będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć Wniosek w imieniu grupy nieformalnej. ODL musi wyrazić zgodę na piśmie, na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.
  • ODL może wprowadzić limit projektów realizowanych w tej formule.
  • Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć Wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową, Projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizator) natomiast środki przyznane w ramach Dotacji są wydatkowane bezpośrednio przez ODL. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, ODL nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem Projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem Projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i ODL jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis Projektu oraz jego budżet.
  • Rekomendujemy grupom nieformalnym, które planują wystąpić w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:
  • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
  • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
  • mają siedzibę w gminach: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

Co w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Kijewo Królewskie ?
 
05.05.2023 r. (4h) – Warsztaty graffiti – zajęcia prowadzone dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uczestnicy na warsztatach poznali historię street artu, rodzaje farb i sprayów. Przyjrzeli się metodom i technikom malowania, a w ramach swojej pracy zaprojektowali szablony. Szablony zostały użyte do stworzenia własnych plansz graffiti.
 
11.05.2023 r. (4h) – Spacer historyczny nad Doliną Fryby. Jest to mała rzeka przepływająca przez teren gminy Kijewo Królewskie. W ramach dyżuru uczestnicy wybrali się na wspólny spacer trasą wynoszącą około 8 km. Po drodze odwiedzone zostało miejsce kaźni cywilów podczas II Wojny Światowej. Na miejscu stoi pomnik, który upamiętnia to wydarzenie.
 
18.05.2023 r. (4h) – Warsztaty z makramy – uczestnicy zajęć poznali historię i rodzaje makramy. Panie uczyły się dobierać sznurki, pleść węzły i łączyć je ze sobą. Podczas warsztatów każdy uczestnik stworzył wiszący koszyczek, który może służyć jako kwietnik.
 
25.05.2023 r. (4 h) – Spotkanie filmowe – ostatnie spotkanie w maju było poświęcone historii filmu. Uczestnicy dowiedzieli się kiedy powstały pierwsze kamery i filmy. W ramach prowadzenia dyskusji zostały obejrzane filmy – jeden dla nastolatków „Billy Eliot” oraz dla nieco starszych osób „Johnny”. Po każdym z seansów była prowadzona rozmowa na temat przeżyć, uczuć, rozwiązań i przebiegu fabuły.
 
Z uwagi na dużą ilość zdjęć, ich galeria jest dostępna pod linkiem : GALERIA ZDJĘĆ MAJ 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
 
 
 
19/06/2023 - 06:54 | AM

LISTA ZAMKNIĘTA !

W najbliższym czasie będziemy ogłaszać kolejne wydarzenia :)

Co w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Zławieś Wielka ?
08.05.2023r… (4h) - zajęcia taneczne – nauka tańca, kontynuacja,: walc angielski, walc wiedeński, zorba, belgijka w trakcie zajęć przerwa na kawę i ciastko, omówienie kroków i układu tańca.
17.05.2023r .(4h) – zajęcia nordic walking, rozgrzewka, krótki kurs chodzenia, wymarsz w teren, po powrocie kawa, ciasto, umówienie marszu i terenu.
24.05.2023r. (4h) – zajęcia prozdrowotne, omówienie znaczenia witamin w naszym życiu i choroby wynikające z ich niedoboru.
29.05.2023 r. (4h) - zajęcia taneczne – nauka tańca, kontynuacja,: walc angielski, walc wiedeński, zorba, belgijka w trakcie zajęć przerwa na kawę i ciastko, nauka kolejnych układów tańca.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Co też w maju działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Gmina Dąbrowa Chełmińska ?
03.05.2023r. - „Kreatywne spotkanie seniorów” -prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne). Degustacja potraw „z działki na stół”.
13.05.2023 r. - spotkanie pn. „Od teorii do praktyki”. Uczestnicy (przedstawiciele KKW) mieli możliwość nawiązać nowe kontakty, wymienić się doświadczeniami, wychwycić nowe i ciekawe rozwiązania, a także dostrzec działania, które należy w przyszłości poprawić – skorygować. Spotkania tego typu inspirują i motywują do prężnego działania poprzez integrację i wymianę doświadczeń.
19.05.2023 r. -warsztaty z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Kwietne ekoAlbumy powstały w technice scrapbooking’u. Każde dziecko przygotowało swój własny i niepowtarzalny album z ekologicznych materiałów.
24.05.2023 r.– zajęcia z ZUMBY -energetyczny trening, oparty głównie na tanecznych krokach, połączenie klasycznego aerobiku i tańca. Prelekcja na temat zdrowego stylu życia (podstawowe elementy, dieta, długość snu, aktywność fizyczna, korzystanie z opieki medycznej badania profilaktyczne).
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Cztery drużyny gminne Akademii Młodego Lidera Zakola Dolnej Wisły rozpoczęły prace nad projektowaniem inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców swoich gmin, w ramach konkursu na najlepszą inicjatywę.
Tym razem młode pokolenie bierze sprawy w swoje ręce i będzie w praktyce realizować zadania począwszy od pomysłu, poprzez realizację i rozliczenie. Trzymamy mocno kciuki ✊✊✊ za Waszą pomysłowość i umiejętność pracy w zespole ?? Dziękujemy p. Magdzie Pudło za koordynowanie prac naszych drużyn ❤️❤️❤️
Podczas kolejnych warsztatów pomysły będą doszlifowywane, a umiejętność komunikacji i promocji pogłębią warsztaty reporterski-medialne.??️???
..........
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły (Gminy : Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka) do udziału w Nadwiślańskiej Biesiadzie Produktów Lokalnych z rajdem Nordic Walking po pięknych okolicach Gzina w dniu 30 czerwca 2023 r. Start w Ekogościńcu „Pachotówko” w Gzinie (ul. Długa 30, Gmina Dąbrowa Chełmińska) o godz. 16.30.

Urozmaiconą trasę przygotuje p.Jacek Krawisz, który uchyli rąbka tajemnicy na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś.

Podczas rajdu 50 uczestników zamieszkałych na terenie Zakola przejdzie instruktarz z zakresu prawidłowego poruszania się z kijkami. Uczestnicy przejdą ok. 3km trasę wytyczoną na obszarze łąk i lasów Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze miejscowości Gzin.

Na zakończenie rajdu zaplanowano Nadwiślańską Biesiadę Produktów Lokalnych, podczas której będzie możliwość degustacji m.in. dań rybnych oraz odbędzie się ognisko z kiełbaskami.

O udziale w wydarzeniu zdecyduje kolejność zgłoszeń na podstawie kart zgłoszeń przesyłanych pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przekazanych osobiście do Biura LGD. Karty można pobrać na naszej stronie www.zakolewisly.pl oraz w Biurze LGD w Kijewie Królewskim oraz u koordynatorów gminnych w Urzędach Gmin – Dąbrowa Chełm. – p. Barbara Piórkowska, Kijewo Królewskie – Krzysztof Nowacki, Unisław – Agnieszka Góral, Zławieś Wielka – Justyna Przybyszewska.

UWAGA!!! Wydarzenie jest dedykowane dla osób pełnoletnich. Każdy z uczestników otrzyma komplet kijków do Nordic Walkingu, które będzie mógł zabrać po rajdzie do domu. W celu umożliwienia identyfikacji grupy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, każdy uczestnik otrzyma plecak odblaskowy.

Organizacja wydarzenia ma na celu aktywizację mieszkańców Zakola Dolnej Wisły, promocję walorów krajobrazowo-przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły, produktów lokalnych oraz popularyzację zdrowego stylu życia.

Uczestnicy rajdu będą mieli okazję przekonać się, ze warto odwiedzać tereny Zakola, które oferują wiele atrakcji m.in. przyrodniczych, bez konieczności wyjazdów poza nasz region.

W przypadku pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu: 56 676 44 36, 796757161

Zadanie realizowane w ramach operacji własnej pt. „Łączy nas Wisła, czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

 

Dziś po wielu miesiącach konsultacji z mieszkańcami, analiz potrzeb i potencjałów naszego obszaru oraz wytężonej pracy nad najważniejszym dokumentem określającym kierunki rozwoju Zakola Dolnej Wisły, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-pomorskiego w Toruniu złożyliśmy wniosek o wybór nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
Dzięki realizacji Strategii będziemy mieć szansę wsparcia ze środków unijnych wielu ważnych inicjatyw, wpływających na jakość życia mieszkańców Zakola. Zaplanowaliśmy m. in. wsparcie przedsiębiorczości, potencjału organizacji pozarządowych, dziedzictwa kulturowo przyrodniczego Doliny Dolnej Wisły, infrastruktury publicznej, działań dla młodzieży, seniorów i osób dorosłych.
Teraz prosimy trzymać mocno kciuki, aby nasza nowa Strategia została wybrana do realizacji ✊✊✊✊
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, instytucjom, organizacjom, które wzięły udział w procesie konsultacji naszej LSR, Wasze zdanie miało ogromne znaczenie dla wyznaczenia kierunków rozwoju Zakola oraz sposobów komunikacji z mieszkańcami ❤️
Pozdrawiamy ???
Uwaga mieszkańcy Zakola !!!!! ???
Zapraszamy do udziału w dyżurach Centrów Aktywności Lokalnej w każdej z gmin. Działania planowane w ramach poszczególnych dyżurów umieszczone są na plakatach.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież Zakola Dolnej Wisły" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
#zakoledolnejwisly
29/05/2023 - 06:55 | AM

CAL Gmina Unisław - kwiecień

Dziś garść informacji co też w kwietniu działo się podczas dyżurów Centrum Aktywności Lokalnej w Unisławiu.
Mieszkańcy skorzystali z możliwości uczestnictwa w wielu zajęciach, podczas których można było poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wielu zakresach tematycznych, a to wszystko umilał kącik kawowy ?
05.04.2023 r. (4h) – Poznajmy się! Integracyjne zajęcia, poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dyżuru. Potencjał ludzki- największy kapitał- dzielimy się swoim doświadczeniem i wykorzystujemy swój potencjał. Pogadanka wraz z wymianą doświadczeń.
12.04.2023 r. (4h)- Aktywny Senior- możliwości rozwoju kompetencji seniorów, aktywizacji społecznej i zawodowej. Prezentacja dostępnych programów, projektów, organizacji, z których mogą skorzystać seniorzy. Dobre praktyki uczestników. Pogadanka.
19.04.2023 r. (4h)- Ekologiczny przybornik-warsztaty kreatywne z wykorzystaniem ekologicznych surowców- drewnianych patyczków od lodów. Pogadanka na temat wykorzystywania ponownego surowców, możliwości stworzenia praktycznych przyborów, zabawek. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem patyczków drewnianych, kleju do drewna, farb, ozdób.
26.04.2023 r. (4 h) obraz na desce- warsztaty kreatywne z wykorzystaniem ekologicznych surowców- drewnianych desek. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem desek drewnianych, kolorowych serwetek, farb, ozdób.
-------------------------------------------------------------------------------
Zadania zrealizowane w ramach projektu Power wielopokoleniowy – wzmacniamy dorosłych, aktywizujemy młodzież „Zakola Dolnej Wisły” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne
na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Realizator projektu: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie