• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Spotkania i warsztaty strategiczne

26.10.2015 - Kijewo Królewskie - Spotkanie partycypacyjne z elementami "Burzy mózgów"

 

 

26.08.2015 - Zławieś Wielka

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka reprezentującymi sektor społeczny, publiczny i gospodarczy odbyło się w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy konsultacji aktywnie włączli się do dyskusji na temat przyszłych działań realizowanych w ramach Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 zgłaszając propozycje zakresów tematycznych, jakie należałby ująć w tym dokumencie. Podczas spotkania przeanalizowano również mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru Gminy Zławieś Wielka, które wykazały się znacznym stopniem spojności z wynikami analizy w tym zakresie na obszarze pozostałych gmina Zakola Dolnej Wisły. Spotkanie zakończono podziałem uczestników na grupy w ramach reprezentowanych sektorów oraz pracą nad sprecyzowaniem głownych potrzeb oraz zadań odpowiadającym ich realizacji.

GALERIA

 

24.08.2015 - Kijewo Królewskie

Podczas spotkania, jakie odbyło się w sali narad Urzędu Gminy  uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru Gminy Kijewo Królewskie. Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach nad najważniejszymi problemami, ich skutkami i propozycjami rozwiązań z punktu widzenia sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

GALERIA

 

19.08.2015 - Unisław

W Unisławiu mieszkańcy zainteresowani rozwojem swojej gminy z udziałem środków unijnych w ramach RLKS-u przybyli na spotkanie, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Była to okazja do zabrania głosu na temat problemów oraz pomysłów na ich rozwiązanie, a także kierunków rozowju Gminy. Pod okiem moderatora mieszkańcy reprezentujący sektory społeczny, gospodarczy i publiczny mieli okazję pracować nad analizą SWOT, która będzie stanowiła ważny element Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

GALERIA

 

17.08.2015 - Dąbrowa Chełmińska

W spotkaniu wzięło udział 38 osób reprezentujących sektory: mieszkańcy, społeczny, publiczny oraz gospodarczy.

Podczas spotkania uczestnicy pracowali nad analizą słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących obszaru Gminy Dąbrowa Chełmińska. Analizie poddane zostały również grupy defaworyzowane oraz kryteria wyboru operacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach nad najważniejszymi problemami, ich skutkami i propozycjami rozwiązań z punktu widzenia poszczególnych sektorów.

GALERIA

 

12.18.2015 r.  - Bolumin - spotkanie otwierające proces wywiadów z mieszkańcami

Kontynuację konsultacji społecznych dotyczących nowej Lokalnej Strategii Rozwoju rozpoczęliśmy od organizacji spotkania otwierającego cykl wywiadów  z mieszkańcami poszczególnych gmin. 12 sierpnia 2015 w miejscowości Bolumin ( sala GOKiS) przedstawiciele wszystkich gmin Zakola mieli okazję zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi włączenia społeczności lokalnej do procesu budowy partycypacyjnej LSR na lata 2016-2023. Była to również okazja do wypełnienia kwestionariuszy poświęconych analizie m.in. słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz propozycji zagadnień, które należy umieścić w nowej strategii.

GALERIA

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie