• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
24/10/2016 - 12:59

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/ZO/2016

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 04/ZO/2016 - PROTOKÓŁ

 


             

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Wykonanie mebli biurowych.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem, dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, które będą wykorzystywane na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport oraz montaż na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 4. Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia: w załączniku poniżej.
 1. Termin wykonania zamówienia: do 25 listopada 2016 r.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  a) oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie w załączniku, osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@@zakolewisly.pl. do dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00
  b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) projekt graficzny mebli wg specyfikacji
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena brutto –  85%

Jakość projektu graficznego - 15%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, tel. 508059053, k.nowacki@@zakolewisly.pll

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Czytany 3484 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie