• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
29/05/2018 - 09:29

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/ZO/2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)


WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 02/ZO/2018 - PROTOKÓŁ

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
strona internetowa: www.zakolewisly.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie oraz produkcja gry planszowej.


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz produkcja gry planszowej o parametrach:
 • Ilość: 200 sztuk.
 • Pudełko jednoczęściowe pełny kolor, z mikrofali kaszerowanej kredą  + folia błysk,
  27x25x5cm, wkładka biała.
 • Plansza o wymiarach (rozłożona) ok. 490 x 490 mm; plansza na tekturze introligatorskiej 1,5 mm kaszerowana jednostronnie (tył planszy: biały) kredą 130g, druk 4+0 + lakier dyspersyjny; zawijane boki; plansza składana na 4 skrzydła do pełnego wymiaru pudełka.
 • Zestaw 6 pionków standardowych typu stożek, w 6 różnych kolorach.
 • Zestaw 2 kostek sześciennych, o boku 16 mm.
 • Zestaw 32 plastikowych domków ok. 10 x 10 x 10 mm.
 • Zestaw 12 plastikowych hoteli ok. 12 x 12 x 12 mm, o kolorystyce innej niż domki.
 • Elementy plastikowe zapakowane zbiorczo w woreczek foliowy.
 • Zestaw 60 kart o wymiarach ok. 100 x 60 mm; druk 4+0 na kredzie 300g błysk. Karty zapakowane zbiorczo w woreczek strunowy.
 • Zestaw 150 banknotów, 6 rodzajów po 25 sztuk każdego; ok. 100 x 50 mm; druk na papierze offsetowym 80g, 4+0.
 • Instrukcja, dwie strony A4, falcowana do wymiarów pudełka; materiał offset 80g, druk czarno – biały.
 • Konfekcjonowanie.
 • Foliowanie (folia termokurczliwa).
 • Kartony zbiorcze i pakowanie w kartony (kartony z tektury pięciowarstwowej).
 1. Przygotowanie szablonu graficznego przez Zamawiającego na podstawie szablonu przesłanego przez Wykonawcę.
 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • wykażą doświadczenie w zakresie realizacji projektów oraz wykonania gier planszowych okazując zdjęcia zrealizowanych przez siebie zamówień dołączone do napisanego przez siebie oświadczenia, które jest nieodłącznym elementem oferty.


5.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena brutto - 100%


6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która posiada najniższą cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie w przypadku rażąco niskiej ceny możliwość weryfikacji oferty poprzez prośbę o dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia. Weryfikacja odbywa się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki z weryfikacji stanowić będą nieodłączną część oferty.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDŁOŻENIA OFERT O TEJ SAMEJ WARTOŚCI (CENIE):
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny i warunków z poszczególnymi oferentami. Negocjacje odbywają się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki z weryfikacji stanowić będą nieodłączną część oferty.

W przypadku gdy wszystkie oferty przekroczą budżet Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji cenowych.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

7. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

8. TERMIN, MIEJSCE, FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi/wskazanymi załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.

Oznakowanie koperty/paczki: adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE – GRA PLANSZOWA”.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy przedłożyć w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z uwzględnieniem opublikowanych zmian, pytań i odpowiedzi, które będą stanowiły w całości treść Ogłoszenia opublikowanego na portalu.

Termin składania ofert upływa w dniu - 05.06.2018 r.

Ofertę należy złożyć w:
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”,
ul. Chełmińska 7b,
86-253 Kijewo Królewskie,
pow. chełmiński,
woj. kujawsko-pomorskie.

Akceptowalne formy składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/paczce osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie. Decyduje data na stemplu pocztowym.

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 30.09.2018 r.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru/przekazania  przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron zawartej umowy. Sankcje z tytułu niewywiązania się z realizacji przedmiotu zapytania określała będzie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Minimum 60 dni.


12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć podpisaną umowę przez siebie (umowa zostanie przesłana na adres Wykonawcy) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od jej otrzymania na adres e-mail, o czym zostanie dodatkowo powiadomiony telefonicznie.

Strony będą się ze sobą kontaktowały za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adresy wskazane w umowie.

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

14. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

Ze strony Zamawiającego:
Weronika Staszewska ,
tel. 796-757-161,
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2751 razy
Więcej w tej kategorii: « ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2018

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie