środa, 23 styczeń 2019 13:01

Wyniki wyboru grantów EFS w ramach naboru nr 5/2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Kijewo Królewskie, 23.01.2019

 

Informacja o wynikach wyboru grantów w ramach Konkursu nr 5/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 5/2018, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.01.2019 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (ista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach).

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od:

 1. a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo                                                                                                                            
 2. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
 3. c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
 4. d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
 5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do LGD. Odwołanie winno zawierać:
 6. a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 7. b) oznaczenie wnioskodawcy;
 8. c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 9. d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
 10. e) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
 11. f) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem, o ile dotyczy);
 12. g) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
 13. h) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. W przypadku wniesienia odwołania nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.), lub zawierającego oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
 2. Uzupełnienie odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:
 3. oznaczenia wnioskodawcy;
 4. numeru wniosku o powierzenie grantu;
 5. podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. Wzór odwołania udostępniony jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły oraz w Biurze LGD.
 2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio: osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie, w siedzibie LGD w godzinach pracy Biura, w terminie, o którym mowa w pkt. 2.
 3. O zachowaniu terminu na złożenie odwołania decyduje data wpływu odwołania do Biura LGD.
 4. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia:
 5. a) został wniesiony po terminie,
 6. b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
 7. c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienia,
 8. d) gdy została wyczerpana kwota przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI
 9. e) nieuzupełnieniu wniosku/odwołania lub niepoprawieniu w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia odwołania.

DO POBRANIA:

 1. Lista grantów zgodnych z LSR
 2. Lista grantów wybranych
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
 4. Wzór odwołania od decyzji Rady

 

 

Czytany 2238 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie