wtorek, 10 listopad 2020 09:47

Materiał pomocniczy dla Wnioskodawców w ramach naboru 5/2020 - premie na start

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy materiał pomocniczy na temat zasad dofinansowania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej, które można składać w ramach naboru nr 5/2020. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz ograniczenia w funkcjonowaniu wielu instytucji, w tym naszego  Biura, nie mamy możliwości zorganizowania dla Państwa szkolenia w trybie stacjonarnym. Świadczymy doradztwo telefoniczne i on-line. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami przez kontaktem z Biurem, co usprawni doradztwo. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 56 676 44 36 oraz 796 757 161.

 PREMIA

NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Krok po kroku:

 1. Zapoznaj się z warunkami dofinansowania ( opisano poniżej w części ", jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z biurem LGD)
 2. Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze oraz wszystkimi załącznikami.
 3. Przeanalizuj lokalne kryteria wyboru i sprawdź, czy jesteś w stanie osiągnąć minimum punktowe.
 4. Jeśli spełniasz w/w warunki przystąp do przygotowywania dokumentacji projektowej.
 5. Wypełnij wniosek i biznesplan zgodnie z załączonymi do ogłoszenia instrukcjami oraz przygotuj niezbędne załączniki: a)wymienione w sekcji B.IV wniosku o dofinansowanie (m.in.: kserokopia dowodu osobistego, dokumenty potwierdzające, że nie jesteś rolnikiem w pełni ubezpieczonym w KRUS np. zaświadczenie z KRUS o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych, zaświadczenie z Urzędu Gminy o zameldowaniu (stałe lub czasowe), decyzja/zaświadczenie/kopia wniosku o nadaniu numeru identyfikacyjnego przez ARiMR*) oraz b)wymienione w załączniku nr 8 do ogłoszenia – potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru. Dodatkowo załączasz opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru, który ułatwia Radzie LGD ocenę punktową projektów.
 6. Wypełniony podpisany wniosek wraz z załącznikami osobiście lub przez pełnomocnika złóż w dwóch egzemplarzach wraz z wersjami elektronicznymi na płytach CD do biura LGD w terminie określonym w ogłoszeniu.
 7. W ciągu 60 dni LGD weryfikuje dokumentację, wzywa o ewentualne uzupełnienia/wyjaśnienia i poddaje wnioski ocenie Rady. Termin ten w wyjątkowych okolicznościach wywołanych np. stanem epidemii może ulec wydłużeniu. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie zakolewisly.pl
 8. Projekty, które otrzymały minimum punktowe zostają przekazane do dalszej weryfikacji Urzędowi Marszałkowskiemu, te które zmieściły się w limicie środków określonym w ogłoszeniu w pierwszej kolejności są rozpatrywane i mają szansę na podpisanie umowy i dofinansowanie.
 9. Szczegóły dotyczące trybu oceny i wyboru projektów do dofinansowania znajdują się procedurze, która została załączona do ogłoszenia, to procedura określa zasady przeprowadzenia naboru przez LGD.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Materiał pomocniczy opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1555 z późn. zm.) –rozporządzenie stanowi podstawę prawną warunków dofinansowania -  jednolita treść rozporządzenia POBIERZ

DLA KOGO DOFINANSOWANIE ?

O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać
się osoba fizyczna jeżeli:

 1. a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. b) jest pełnoletnia,
 3. c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  (Gminy: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka) - w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629,1633 i 2212),

- w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

 

GŁÓWNE ZASADY DOFINANSOWANIA

 

 1. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki określone w § 3 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym", jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych;

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

 

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;

 

4) inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością nacele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";

 

5) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;

 

6) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;

 

7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;

 

8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

KOSZTY PLANOWANE DO PONIESIENIA RAMACH OPERACJI UZNAJE SIĘ ZA KOSZTY KWALIFIKOWANE, JEŚLI:

1) mieszczą się w poniższym zakresie kosztów:

- ogólne (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),

- zakupu robót budowlanych lub usług,

- zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

- zakupu nowych maszyn, wyposażenia, materiałów,

- zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą nieposiadających homologacji ciężarowej.

- podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT,

2) są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne;

3) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

 

 

WYPŁATA ŚRODKÓW

 

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że: pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:

- podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,

- zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli
nie zatrudnia pracownika),

- uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;

 

Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy  jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem i jest uzasadniona ekonomicznie

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały poniesione:

 

- od dnia, w którym została złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.,

- w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;

- uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

 

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy - po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

 

GŁÓWNE ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

- podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata
od momentu podpisania umowy

- zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom
do dnia, w którym upłynie 2 lata od momentu podpisania umowy, lub

- utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne,
gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od momentu podpisania umowy,

- osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie,

- niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie
z warunkami przyznania pomocy;

- przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

WYKLUCZENIA

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji
jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;

2) górnictwo i wydobywanie;

3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;

4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;

5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;

6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;

7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;

8) produkcja metali;

9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;

10) transport lotniczy i kolejowy;

11) gospodarka magazynowa.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie obejmuje następujących rodzajów działalności gospodarczej:

1) działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

2) wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;

3) wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104);

4) działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym
w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni).

Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych
w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.

Dokumentacja konkursowa, w tym wzór wniosku i biznesplanu, zamieszczone na stronie www.zakolewisly.pl

Czytany 1059 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie