czwartek, 21 grudzień 2017 10:45

Konsultacje zmian wskaźników oraz sposobu realizacji przedsięwzięcia 2.2.1 LSR

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Szanowni Państwo

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje się do realizacji następujących wskaźników Przedsięwzięcia 2.2.1 Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły, zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023:
        1. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury – 1 szt.
        2. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 3 szt.
        3. Liczba operacji dotycząca ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 2 szt.

Sposób realizacji wskaźników określono w LSR fakultatywnie: albo poprzez tzw. projekty grantowe albo poprzez operacje własne. „Ścieżka realizacyjna” projektów wygląda następująco:
Projekty grantowe – LGD ogłasza nabór na realizację projektu grantowego (określonych wskaźników), przyjmuje wnioski, ocenia. Z tych projektów formułuje tzw. projekt grantowy i składa do Instytucji Zarządzającej.
Operacje własne – LGD ogłasza chęć realizacji określonych wskaźników poprzez operacje własne. Jeżeli przez 30 dni żaden podmiot nie zgłosi chęci realizacji wskaźników, LGD przystępuje do realizacji samodzielnie. Jeżeli zgłosi się podmiot chcący realizować poszczególne wskaźniki ma on pierwszeństwo w ubieganiu się o środki.

Jak pokazują doświadczenie innych LGD wdrażających projekty grantowe, jest to proces długotrwały i zagraża możliwością niezrealizowania wskaźników do końca 2018 r. co grozi w konsekwencji częściową stratą tych środków.

Realizacja tych wskaźników poprzez „projekty własne” skraca czas i daje szanse na terminowe wykonanie zobowiązań bez straty środków.

Jednocześnie, aby uspójnić zapisy LSR i poprawić błędy powstałe podczas pisanie LSR wnioskujemy zmianę następujących wskaźników:

  1. Jest - „liczba grantów realizowanych przez osoby z grup defaworyzowanych”

          Ma być - „liczba operacji realizowanych przy udziale osób z grup defaworyzowanych”.

  1. Jest - „wzrost aktywności społecznej osób z grup defaworyzowanych realizujących granty”

           Ma być - „liczba osób z grup defaworyzowanych przy udziale których realizowane były   granty/operacje własne, u których wzrosła aktywności społeczna”

 

Analogicznie do wprowadzonych korekt w Planie Działania zostaną wprowadzone zmiany w 

  • Formularzu 2: Cele i wskaźniki – tabela do obligatoryjnego wykorzystania w rozdziale V LSR – cel 2 oraz
  • Matrycy logiczna powiązań diagnozy obszaru ludności, analizy SWOT oraz celów i przedsięwzięć.

 Do dnia 29 grudnia 2017 r. istnieje możliwość skonsultowania proponowanych zmian oraz wniesienia uwag,  formularz uwag w załączeniu poniżej.

Zebrane uwagi i propozycje zmian  zostaną  przeanalizowane przez Zarząd pod kątem ich zasadności. W ciągu 14 dni następujących po dniu zakończenia konsultacji ich rozstrzygnięcie wraz z decyzją Zarządu zostanie opublikowanie na stronie www.zakolewisly.pl

Czytany 3285 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie