poniedziałek, 21 maj 2018 12:42

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

                                                                                                       Kijewo Królewskie 21.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły”
do 2023 r.

Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2:

Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Czytany 2172 razy

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie