Aktualności

poniedziałek, 03 wrzesień 2018 09:44

Promocja LSR na Dożynkach w Złejwsi Małej

1 września Lokana Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" wzięła udział w Dożynkach w Złejwsi Małej. Na stoisku promocyjnym udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania zakolowego stoiska była słynna już zupa Zakolanka. Na najmłodszych czekały balony w kolorach tęczy oraz pyszna lemoniada.

GALERIA

http://www.zakolewisly.pl/images/pasek-2014-20.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

20 sierpnia 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzone zostało spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na szkoleniu zostały poruszone tematy takie jak, lokalne kryteria wyboru oraz wymogi formalne. Przyszli beneficjenci zostali przeszkoleni w kwestii wypełniania formularza biznesplanu, wniosków o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosków. Każdy z obecnych otrzymał materiały pomocnicze przydatne przy wypełnianiu dokumentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu.

GALERIA

Spotkania informacyjno- szkoleniowe realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków oraz udział w projektach grantowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie

20 sierpnia 2018 r., godz. 16:00

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr 2/2018 oraz 3/2018, czyli trwających w terminie 16.08.2018 – 31.08.2018

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36) lub mailowo: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) podając imię i nazwisko oraz reprezentowaną gminę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

 • Lokalne kryteria wyboru
 • Omówienie formularza biznesplanu
 • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
 • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
 • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

 1. Przyjmuję do wiadomości, że: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzenie 2016/679” informuję, że:
 2. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
 3. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny , ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie;
 4. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: a.pawlak@zakolewisly.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika
  z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 6. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 w tym:
 7. a) dokumentowania przeprowadzonych godziałań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  doradztwa
 8. b) sprawozdawczości, kontroli, monitoringu i ewaluacji procedury naboru i oceny operacji/zadań.
 9. c) do przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 10. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 11. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 12. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 13. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w KARCIE DORADZTWA jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane. W przypadku niepodania danych, Pani/Pan nie uzyska punktów zgodnie z kryteriami wyboru i oceny operacji/zadania.
 15. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię    Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

Zgłaszając się na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprzez podanie imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych, w tym adresu e-mail  wyraża Pan/Pani zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do udziału w w/w spotkaniu, zgodnie z RODO.

 

 

 Kijewo Królewskie,   02.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego
oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2018

 

Termin składania wniosków: – od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Kijewo Królewskie,      01 .08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2018

 

Termin składania wniosków:  od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

 1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek i biznesplan w wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

Kijewo Królewskie, 01.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2018

 

Termin składania wniosków: od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Biurze Zakola Dolnej Wisły w Kijewie Królewskim odbyło się szkolenie dla Beneficjentów oraz Pracowników Biura i Zarządu, prowadzone przez Panią Annę Mówińską pod tytułem: „Zasady wypełniania dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych, w tym prawidłowa realizacja i rozliczanie operacji finansowych ze środków LSR dla przedsiębiorców.” Podczas szkolenia uczestniczy mieli możliwość zdobycia informacji na temat realizacji swoich przedsięwzięć zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Szanowni Państwo już w połowie sierpnia ( planowany termin naboru 15-31.08.2018) nasza Lokalna Grupa Działania planuje dodatkowe- ponadprogramowe  nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie :

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Będą to nabory uzupełniające, wynikające z oszczędności, jakie powstały w wyniku rezygnacji wnioskodawców, którzy  złożyli wnioski o przyznanie pomocy  w ubiegłorocznych naborach nr 1/2017 i 2/2017

Zaplanowana pula środków w ramach PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi 150 000 zł
( 3 premie po 50 000 zł )

Zaplanowana pula środków w ramach ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wynosi  419  173,00 zł
( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł,  refundacja na poziomie 70% )

 

Właściwe konkursy przewidujące wyższe pule środków na oba zakresy wsparcia zaplanowano na I półrocze 2019 r., gdzie na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ zaplanowano – 550 000 zł (11 premii po 50 000 zł) oraz na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 700 000 zł ( wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 26.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł, koszt całkowity operacji nie może być mniejszy jak 50 000 zł,  refundacja na poziomie 70% )

 

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo można umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36.

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
w godzinach 8.00.-15.00

Zapoznaj się z wzorami dokumentów jakie są dostępne na stronie ARiMR

Zapoznaj się z Rozporządzeniem regulującym zasady i warunki przyznawania pomocy

Zapoznaj się z Ustawą Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018 r.

Zapoznaj się Ustawą o RLKS

Zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju Zakola Dolnej Wisły

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zapoznaj się z kryteriami wyboru projektów – ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

środa, 04 lipiec 2018 07:50

KLAUZULE RODO DLA PODDZIAŁANIA 19.2

W związku z naborami wniosków o przyznanie pomocy ogłaszanymi przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach PROW 2014-2020 udostępniamy Państwu klauzule informacyjne i klauzule zgody  na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 1. W naborach wniosków w ramach poddziałania 19.2 stosujemy następujące formularze:

           Klauzula RODO do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP)

           Klauzula RODO do list obecności

           Klauzula RODO do wkładu rzeczowego

 1. W ramach prowadzonego doradztwa stosujemy formularz informacyjny zawierający zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych

          Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej jako beneficjenta doradztwa prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach  LSR Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023

           LINK DO W/W DOKUMENTÓW

 

 

wtorek, 03 lipiec 2018 08:32

Promocja LSR na Dniach Unisławia

W sobotę 23 czerwca można było nas spotkać w Unisławiu podczas obchodów Dni Unisławia. Na naszym stoisku promocyjnym udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania naszego stoiska była słynna zupa Zakolanka, dzięki której można było ogrzać się w ten deszczowy czerwcowy dzień. Na najmłodszych czekały balony w kolorach tęczy oraz pyszna lemoniada.

 

 

Plaże obywatelskie realizowane  są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie