Aktualności

poniedziałek, 29 kwiecień 2019 06:27

Wystawco, zgłoś się na Jarmark !

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" otrzymała nominację do nagrody za sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Dzięki osiągnięciu odpowiednich poziomów wykorzystania funduszy UE oraz wskaźników w okresie 2016-2018, mamy szansę pozyskać dodatkowe środki w kwocie 520 tys. zł na rozwój przedsiębiorczości na obszarze Zakola. Prosimy o Państwa opinię na temat zakresów wsparcia sektora gospodarczego, która pozwoli nam poznać oczekiwania potencjalnych wnioskodawców i jednocześnie pomoże zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków.

Serdecznie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety :

 

https://forms.gle/kLYUH5ySvnY4cbD4A

 

Na Państwa opinie czekamy do 25 kwietnia 2019.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie współpracy z lokalnymi grupami działania z Chorwacji i Łotwy.

Nazwa projektu
Inteligentne Specjalizacje w Promocji Dziedzictwa Lokalnego (Smart Specialization in the promotion of local heritage).

Do kogo skierowany projekt?
Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na naszym obszarze.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie, kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 (przy wysłaniu pocztą decyduje data wpływu do biura LGD). Formularz wraz z regulaminem projektu dostępny jest do pobrania u dołu strony. Podpisane formularze można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem!
Obecnie dostępny formularz dotyczy wyjazdu studyjnego na Łotwę oraz dwóch warsztatów szkoleniowych.

UWAGA!!! W przypadku równej liczby punktów decyduje data i godzina wpływu formularza do biura LGD!

Cel projektu
Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru działania dwóch LGD poprzez opracowanie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa na obszarze działania partnerskich LGD "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję" oraz " Zakole Dolnej Wisły".

Jakie państwa biorą udział w projekcie?

 1. Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Polska – lider projektu
 2. Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Polska
 3. Local Action Group "Gaujas Partneriba", Łotwa
 4. Local Action Group "Jurkante", Łotwa
 5. Local Action Group "Gorski Kotar", Chorwacja

Jakie działania będą realizowane w projekcie?
Efektem końcowym projektu będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod. Kodeks zostanie opracowany na podstawie materiałów zebranych podczas licznych warsztatów, wyjazdów i spotkań prowadzonych podczas realizacji projektu:

 1. wyjazd studyjny na Łotwę – maj 2019
 2. impreza promująca projekt „Sobótka – Folk Festival” – czerwiec 2019
 3. wizyta partnerów łotewskich i chorwackich w Polsce – sierpień 2019
 4. warsztaty „Kodeksu Dobrych Praktyk” w Polsce – sierpień 2019
 5. wyjazd studyjny do Chorwacji – wrzesień 2019
 6. warsztaty „Design thinking” – listopad 2019
 7. warsztaty „Branding marki” – grudzień 2019

Innowacyjność w projekcie
W celu opracowania nowych na tym terenie sposobów promocji, waloryzacji i ochrony lokalnego dziedzictwa w projekt zostaną zaangażowane środowiska naukowe. Koordynatorami merytorycznymi opracowania kodeksu będą pracownicy naukowi z trzech uniwersytetów w Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), na Łotwie (Uniwersytet Łotwy w Rydze) i w Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu).
Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej - "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

 

Kijewo Królewskie,  20.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2019

 

Termin składania wniosków:  od   04.04.2019 r. godz. 8.00 – do  18.04.2019 r. godz. 12.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

 1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

poniedziałek, 18 marzec 2019 13:30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 25 marca 2019  r. o godz. 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska).

Prezes

Lokalnej Grupy Działania

„ Zakole Dolnej Wisły”

 

(-) Krzysztof Nowacki

 

Porządek obrad:

 

 1. Ogólne:

 

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego obrad.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.

 

 1. Sprawozdawczość za 2018 r. :

 

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018.
 2. Dyskusja.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2018 rok.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2018.
 5. Dyskusja.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018.

 

 • Wybory  do Rady  Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

 

 1. Zgłoszenie kandydatów do Rady.
 2. Głosowanie w sprawie wyboru nowych członków Rady.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  nowych członków Rady.

 

 1. Zakończenie posiedzenia

 

 1. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.

 

 

piątek, 15 marzec 2019 00:00

Konkursy dla Przedsiębiorców

W związku z planowanym naborem wniosków na Tworzenie oraz Rozwój Działalności Gospodarczej zapraszamy na bezpłatne doradztwo w biurze LGD. Z uwagi na duże zainteresowanie doradztwem, prosimy o umawianie się pod numerem telefonu : 56 676 44 36, na konkretną godzinę.

Kijewo Królewskie, 07.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2019

 

Termin składania wniosków: od   21.03.2019 r. godz. 8.00 – do  04.04.2019 r. godz. 12.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły", ul. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

wtorek, 05 marzec 2019 10:32

MOBILNI NA RYNKU PRACY

„Mobilni na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego"
 
Unijny Projekt Mobilni na rynku pracy powraca z drugą edycją. W poprzednim projekcie wzięło udział kilkadziesiąt osób. Większość z nich znalazła pracę po projekcie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy powraca z projektem, tym razem staże realizowane będą we Włoszech, Hiszpanii i na Malcie. Oprócz staży ze środków unijnych finansowane będą  dodatkowo: wycieczki po kraju pobytu i kursy językowe. Ponadto finansujemy uczestnikom zakwaterowanie, ubezpieczenie, przelot, kieszonkowe, etc., a w Polsce kursy językowe i zawodowe, pośrednictwo pracy i wiele innych.

Rekrutacja WŁOCHY termin - 11.03.2019 - 22.03.2019.

Przygotowanie do mobilności (warsztaty, szkolenia): kwiecień/maj 2019
Wylot - koniec maja/początek czerwca 2019.
Spotkania informacyjne – terminy dostępne na stronie
www.pte.bydgoszcz.pl oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/mobilniNEET/

Dla Kogo?
Dla osób młodych (18-35 lat) mieszkających w województwie kujawsko-pomorskim, które nie pracują i nie uczą się.
 
Na czym polega projekt?
Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu/ powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia jak szkolenia i kursy dla uczestników w tym międzynarodowy wyjazd i odbycie zagranicznego stażu zawodowego.

Mobilni na rynku pracy w mediach: TVP Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza, Gazeta Pomorska, Radio PIK, RADIO ESKA, RADIO RMF MAX, i inne (linki do artykułów i audycji na naszym fanpage'u https://www.facebook.com/mobilniNEET/ )
 
a) Zanim wyjedziesz w Polsce zapewnimy Ci przygotowanie do pobytu za granicą - kurs zawodowy (dla osób przebranżawiających się lub bez wyuczonego zawodu), szkolenia językowe, lekcje o kulturze kraju wyjazdu, wyjazd integracyjny z grupą (12 osób) i różnego rodzaju warsztaty.

b) Wyjazd zagraniczny - 2-miesięczny grupowy pobyt za granicą. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym,  a dzięki wycieczkom, imprezom kulturalnym i innym atrakcjom poznasz lepiej kraj i jego kulturę.

KRAJ - WŁOCHY      PRZYKŁADOWE BRANŻE - Usługi (np. fryzjerskie, medyczne, budowlane), produkcja , IT
 
c) Wsparcie po powrocie do kraju - staż u pracodawcy, kurs zawodowy (dla wybranych uczestników), warsztaty, pośrednictwo pracy itp.

d) Wsparcie Mentora, czyli osoby kontaktowej na każdym etapie projektu oraz za granicą, dodatkowo wsparcie opiekuna z w kraju, w którym organizowany jest staż.
 
Jak przystąpić do projektu?
 
REKRUTACJA:
ETAP I: dostarczenie dokumentów tj.:

 • formularz rekrutacyjny podpisany na każdej stronie, zwierający na ostatniej stronie datę i podpis kandydata na uczestnika projektu,
 • nie starsze niż 5 dni roboczych zaświadczenia o statusie osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej, wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy (jeśli dotyczy),
 • oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności wydany przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy).

Gdzie znajdę dokumenty i gdzie mogę je oddać po wypełnieniu?
Dokumenty można otrzymać:

 • na stronie internetowej  pte.bydgoszcz.pl, dział Projekty Unijne, zakładka Mobilność
 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna a stronie pte.bydgoszcz.pl
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz 

Dokumenty można składać:

 • w wyznaczonych miejscach w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu i Grudziądzu, lista miejsc dostępna na stronie pte.bydgoszcz.pl
 • na spotkaniach informacyjnych (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej pte.bydgoszcz.pl)
 • w siedzibie PTE Oddział w Bydgoszczy osobiście, przez osobę trzecią, lub listownie ul. Długa 34,  85-034 Bydgoszcz
 • telefonicznie (dla osób niepełnosprawnych i nie mających dostępu do komputera) pod numerem (52) 322 90 61 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (obowiązkowo skan) 

Osoby, które poprawnie wypełnią dokumenty i spełnią warunki uczestnictwa w projekcie zapraszane są do kolejnego etapu.
 
ETAP II Rozmowa indywidualna z pracownikami projektu
W trakcie rozmowy chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie, a dzięki krótkiemu testowi językowemu sprawdzimy czy znasz podstawowe zwroty pozwalające na porozumienie się za granicą.
Osoby które pomyślnie przejdą rozmowę i test językowy zapraszane są do kolejnego etapu.
 
ETAP III Ocena predyspozycji do wyjazdu i pracy w grupie
W tym etapie będzie miała miejsce kolejna rozmowa z naszym pracownikiem dotycząca Twoich predyspozycji do wyjazdu a razem z innymi kandydatami weźmiesz udział w zadaniu dotyczącym pracy w grupie.
 
Lista uczestników przyjętych do projektu zostanie opublikowana na stronie www.pte.bydgoszcz.pl
 
Czy udział jest bezpłatny?
Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Udział w projekcie jest w pełni bezpłatny, tzn. uczestnikowi przysługuje:

 • w ramach wsparcia w kraju: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe (za kursy zawodowe), stypendium stażowe (wyłącznie za staż w kraju),
 • komplet materiałów szkoleniowych, warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku szkoleń / kursów / warsztatów - certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
 • w ramach pobytu za granicą: koszt przejazdu z i do Polski, zakwaterowania, imprez i wycieczek kulturalnych, ubezpieczenia itp. oraz kieszonkowe w celu pokrycia kosztów całodziennego wyżywania i transportu lokalnego.

Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej:

 • na spotkaniu informacyjnym, (aktualny harmonogram spotkań dostępny na stronie internetowej pte.bydgoszcz.pl)
 • w biurze projektu w siedzibie lidera (PTE) w Bydgoszczy przy ul. Długiej 34, 85-034 w pokoju 3, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (52) 322 90 61, z godzinami otwarcia od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00.
 • na stronie internetowej projektu: pte.bydgoszcz.pl, na naszym fanpage na Facebooku www.facebook.com/mobilniNEETlub  na Inastagramie  https://www.instagram.com/mentormobilni/?hl=pl

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie