Aktualności

Szanowni Państwo, w dniu 29 października o godzinie 16.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie wniosków o powierzenie grantów ze środków EFS.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz formularz wniosku grantowego.

Zapraszamy podmioty zainteresowane realizacją operacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach osi 11 RPO WK-P.

Budżet  na najbliższy konkurs grantowy wynosi 300.000 zł

środa, 10 październik 2018 14:08

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 4/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 4/2018 w zakresie:

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

 

Wyniki konkursu znajduję się TU

środa, 10 październik 2018 14:06

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 3/2018 w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.

Wyniki konkursu znajduję się TU

środa, 10 październik 2018 14:03

Wyniki wyboru operacji w ramach konkursu nr 2/2018

Informujemy, iż w dniu 03.10.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała wyboru operacji w ramach naboru 2/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Wyniki konkursu znajduję się TU

poniedziałek, 24 wrzesień 2018 12:55

Zawidomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 03.10.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięć:

 

 •  Tworzenie nowych przedsiębiorstw (3 wnioski)
 • ROZWÓJ przedsiębiorstw (2 wnioski)
 • Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły (2 wnioski)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

wtorek, 04 wrzesień 2018 07:12

Walne Zebranie Członków

Przypominamy, iż 5 września 2018 r. o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu  (ul. Parkowa 22) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły".

 

Porządek obrad:

 Ogólne:

 1. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku Zwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu z Gminy Unisław.
 8. Wybory uzupełniające do Zarządu z Gminy Unisław:
 9. zgłoszenie kandydatów do Zarządu z Gminy Unisław,
 10. głosowanie w sprawie wyboru nowego członka Zarządu z Gminy Unisław,
 11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Zarządu z Gminy Unisław.
 12. Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 13. Przyjęcie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.
 14. Omówienie bieżącej działalności stowarzyszenia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie Walnego Zebrania.
poniedziałek, 03 wrzesień 2018 09:44

Promocja LSR na Dożynkach w Złejwsi Małej

1 września Lokana Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" wzięła udział w Dożynkach w Złejwsi Małej. Na stoisku promocyjnym udzielaliśmy informacji o naszej lokalnej strategii rozwoju, planowanych konkursach i celach jakie mamy do zrealizowania. Zachętą do odwiedzania zakolowego stoiska była słynna już zupa Zakolanka. Na najmłodszych czekały balony w kolorach tęczy oraz pyszna lemoniada.

GALERIA

http://www.zakolewisly.pl/images/pasek-2014-20.jpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

20 sierpnia 2018 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzone zostało spotkanie informacyjno- szkoleniowe dla przyszłych beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Na szkoleniu zostały poruszone tematy takie jak, lokalne kryteria wyboru oraz wymogi formalne. Przyszli beneficjenci zostali przeszkoleni w kwestii wypełniania formularza biznesplanu, wniosków o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosków. Każdy z obecnych otrzymał materiały pomocnicze przydatne przy wypełnianiu dokumentów.

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w szkoleniu.

GALERIA

Spotkania informacyjno- szkoleniowe realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków oraz udział w projektach grantowych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie

20 sierpnia 2018 r., godz. 16:00

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr 2/2018 oraz 3/2018, czyli trwających w terminie 16.08.2018 – 31.08.2018

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36) lub mailowo: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) podając imię i nazwisko oraz reprezentowaną gminę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

 • Lokalne kryteria wyboru
 • Omówienie formularza biznesplanu
 • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
 • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
 • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

 1. Przyjmuję do wiadomości, że: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzenie 2016/679” informuję, że:
 2. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
 3. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny , ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie;
 4. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: a.pawlak@zakolewisly.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 5. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika
  z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 6. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 w tym:
 7. a) dokumentowania przeprowadzonych godziałań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  doradztwa
 8. b) sprawozdawczości, kontroli, monitoringu i ewaluacji procedury naboru i oceny operacji/zadań.
 9. c) do przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 10. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 11. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 12. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 13. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679.
 14. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w KARCIE DORADZTWA jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane. W przypadku niepodania danych, Pani/Pan nie uzyska punktów zgodnie z kryteriami wyboru i oceny operacji/zadania.
 15. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię    Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

Zgłaszając się na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprzez podanie imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych, w tym adresu e-mail  wyraża Pan/Pani zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do udziału w w/w spotkaniu, zgodnie z RODO.

 

 

 Kijewo Królewskie,   02.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego
oraz obszaru LGD „Zakola Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 4/2018

 

Termin składania wniosków: – od   16.08.2018 r. godz. 8.00 – do  31.08.2018 r. godz. 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie