Aktualności

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW  
ODBYŁO SIĘ 4 MARCA 2019 roku.

Lokalna Grupa Działania zaprosiła  na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Pierwsze szkolenie zaczęło się o godzinie 9:00, uczestniczyły w nim  osoby planujące pojęcie działalności gospodarczej. Na spotkaniu omówione zostały:
- lokalne kryteria wyboru,
- formularz biznesplanu,
-formularze wniosków o przyznanie pomocy,
- warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,
-obowiązkowe załączniki do wniosku.

Drugą grupą, zaczynającą szkolenie o godzinie 12:30, była grupa osób chcących rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Na spotkaniu omówione zostały :
- lokalne kryteria wyboru,
- formularz biznesplanu,
-formularze wniosków o przyznanie pomocy,
- warunki otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR,
-obowiązkowe załączniki do wniosku.

Oba szkolenia przeprowadziła Kierownik Biura LGD : Anna Pawlak.

 GALERIA

Spotkania informacyjno - szkoleniowe  realizowane są w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu aktywizacji przedstawicieli grup defaworyzowanych poprzez wsparcie
w procesie pozyskiwania środków.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pomoc udzielana za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadziła warsztat refleksyjny, który dotyczył  zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD i odbył się 15 lutego 2019 roku.

Do udziału w warsztacie zaproszeni byli członkowie organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także nasi Beneficjenci, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD. Lista obecności przedstawia się następująco :                                               

Członkowie LGD       12
Członkowie Zarządu LGD    4
Członkowie Rady LGD         2
Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD       2
Pracownicy LGD       2
Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR        1
Inne podmioty z obszaru objętego LSR        3
Przedstawiciele ZW   2
Przedstawiciele innych LGD 3                                

                                                                                                         

Podczas warsztatu podjęto dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostały wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

GALERIA

poniedziałek, 25 luty 2019 12:59

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA PRZYSZŁYCH BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Kiedy i gdzie :

4.03.2019 w godzinach:

9:00-12:00 – TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

12:30- 15:30 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Dla kogo

Szkolenie  jest do osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Ze względu na zakres szkolenia szczególnie zapraszamy osoby, które zamierzają złożyć wnioski o przyznanie pomocy w ramach konkursów nr 1/2019 oraz 2/2019, czyli trwających w przewidywanych terminach  21.03.2019-04.04.2019(START) i 04.04.2019-18.04.2019(ROZWÓJ). Z uwagi na oczekiwanie na akceptację terminów naborów ze stron Urzędu Marszałkowskiego mogą one ulec niewielkiej zmianie.

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36)  podając imię,  nazwisko, rodzaj szkolenia (start czy rozwój)  oraz reprezentowaną gminę. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia

 • Lokalne kryteria wyboru
 • Omówienie formularza biznesplanu
 • Omówienie formularzy wniosków o przyznanie pomocy
 • Omówienie warunków otrzymania pomocy w tym: wymogów formalnych, karty oceny zgodności z Programem oraz LSR
 • Omówienie obowiązkowych załączników do wniosku

 

KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

 1. Przyjmuję do wiadomości, że: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzenie 2016/679” informuję, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny , ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Annę Pawlak, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: a.pawlak@zakolewisly.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 5. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 w tym:
 1. a) dokumentowania przeprowadzonych działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  doradztwa
 2. b) sprawozdawczości, kontroli, monitoringu i ewaluacji procedury naboru i oceny operacji/zadań.
 3. c) do przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, polegającym
  na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 9 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 3. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
  w rozporządzeniu 2016/679.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach rekrutacji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 6. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię    Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

Zgłaszając się na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprzez podanie imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych, w tym adresu e-mail  wyraża Pan/Pani zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do udziału w w/w spotkaniu, zgodnie z RODO.

 

czwartek, 21 luty 2019 11:21

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, iż
w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne miejsce pracy w biurze LGD na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy ds. aktywizacji została wybrana:

Pani Patrycja Łada- zam. Płutowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Dokumenty aplikacyjne  Pani Patrycji Łada spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wybrana kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz udokumentowane kompetencje w zakresie pracy administracyjno-biurowej, spełnia wszystkie wymagania konieczne i pożądane związane z danym stanowiskiem pracy. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała odpowiednie predyspozycje i umiejętności pożądane na w/w stanowisku. 

 

Prezes Lokalnej Grupy Działania

„Zakole Dolnej Wisły”

Krzysztof Nowacki

środa, 13 luty 2019 06:58

Rozmowy kwalifikacyjne

Informujemy, iż Zarząd LGD Zakole Dolnej Wisły dokonał oceny formalnej złożonych kandydatur na wolne stanowisko pracy - pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji. W dniu 14.02.2019 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z następującymi osobami: Barbara Muszarska, Daria Gałus, Jagoda Stachewicz, Patrycja Łada, Małgorzata Samcik.

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do bieżącej analizy procesu wdrażania LSR oraz jego efektów oraz zmian, Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie zagadnień związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD.

 

Do udziału w warsztacie serdecznie zapraszamy członków organów LGD – Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz sąsiednich LGD, a także naszych Beneficjentów, osoby zainteresowane wdrażaniem LSR oraz działalnością LGD.

 

Termin i miejsce przeprowadzenia warsztatu: 15 lutego 2019 r. godz. 10.00 Biuro LGD (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie)

 

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

W trakcie warsztatów  i w toku dyskusji wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje związane z realizacją LSR i działalności Biura LGD. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w 2019 roku.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (56 676 44 36) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13.02.2019 r.

 

wtorek, 29 styczeń 2019 10:57

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD


Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji

(oferta skierowana do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Chełmnie)


Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik administracyjno-biurowy ds. aktywizacji


forma umowy: umowa o pracę na czas określony
wymiar czasu pracy: pełny etat

miejsce wykonywania pracy: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

godziny pracy: 7.15-15.15

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie
 2. znajomość obsługi komputera, podstawowych pakietów biurowych i programów
  do obsługi Internetu,
 3. doświadczenie zawodowe
 4. znajomość zasad obsługi kancelaryjnej biura,
 5. kreatywność,
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

1.prawo jazdy kat. B z możliwością korzystania z własnego samochodu do celów służbowych

2.znajomość komunikatywna j. angielskiego

 1. znajomość zagadnień wynikających RLKS i podejścia LEADER w stopniu pozwalającym na właściwe wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju


Główny zakres obowiązków i odpowiedzialności:

 

-   Wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Kierownika Biura.

-   Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD,
    realizacją LSR oraz działalnością LGD.

-   Udzielanie informacji o działalności LGD telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem
     Internetu.

-    Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- 
     kulturalnych i innych wydarzeniach związanych z promocją LGD, współpraca z mediami.
-    Przygotowywanie i obsługa posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady i Komisji
     Rewizyjnej oraz  innych posiedzeń, spotkań, konferencji itp. organizowanych przez stowarzyszenie.

-    Prowadzenie spraw związanych z techniczną realizacją projektów stanowiących
     przedmiot działalności Stowarzyszenia.

-    Wykonywanie czynności związanych z obsługą RLKS 2014-2020.
-    Przestrzeganie Ustawy o rachunkowości, zamówieniach publicznych i Ustawy o
     ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa i aktów wewnętrznych.
-    Gromadzenie kopii faktur, rachunków i dokumentów równoważnych związanych z aktywizacją.
-    Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w zakresie aktywizacji, jak również
     zachowanie tajemnicy służbowej.
-    Obsługa imprez plenerowych i innych przedsięwzięć poza siedzibą biura i czasem pracy
     biura.
-    Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia.
-    Utrzymywanie czystości biura LGD.

-    Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,   
     przygotowywanie propozycji narzędzi promocyjnych.
-    Prowadzenie innych spraw wynikających z zakresu aktywizacji oraz  wykonywanie bieżących   
     poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i
     czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań
     statutowych.
-    Na zajmowanym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za
     terminowe oraz prawidłowe pod względem merytoryczno-formalno-prawnym
     załatwianie spraw i wykonywanie poleceń.
-    Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
     i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz do dbania o czystość i higienę
     na stanowisku pracy.
-    Na zajmowanym stanowisku pracownik jest podporządkowany Zarządowi
     Stowarzyszenia i Kierownikowi Biura.


Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys zawodowy (CV).
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy.
5.    Dokument potwierdzający znajomość języków obcych - fakultatywnie
6.    Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (zgodnie z RODO)

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście bądź też przesłać pocztą do Biura Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko pracownik biura"
w terminie do 12 lutego 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do biura LGD) na adres:

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły"
ul. Chełmińska 7b
86 -253 Kijewo Królewskie
Aplikacje, które wpłyną do Biura LGD powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Nie przyjmujemy dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje: tel: (56) 676 44 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na stronie internetowej www.zakolewisly.pl zostanie umieszczona lista osób spełniających wymogi formalne wraz z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje związane z naborem będą przekazywane kandydatom drogą mailową lub telefoniczną.

 

 

Kijewo Królewskie, dnia 29.01.2019 r.                                  

 

Kijewo Królewskie, 23.01.2019

 

Informacja o wynikach wyboru grantów w ramach Konkursu nr 5/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 5/2018, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.01.2019 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (ista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach).

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia odwołania od:

 1. a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo                                                                                                                            
 2. b) nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu, albo
 3. c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w alokacji środków wskazanej w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
 4. d) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
 5. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji, do LGD. Odwołanie winno zawierać:
 6. a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
 7. b) oznaczenie wnioskodawcy;
 8. c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
 9. d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza (wraz z uzasadnieniem);
 10. e) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR (wraz z uzasadnieniem);
 11. f) wskazanie w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana (wraz z uzasadnieniem, o ile dotyczy);
 12. g) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce (wraz z uzasadnieniem);
 13. h) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. W przypadku wniesienia odwołania nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.), lub zawierającego oczywiste omyłki, wzywa się wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.
 2. Uzupełnienie odwołania może nastąpić wyłącznie w zakresie:
 3. oznaczenia wnioskodawcy;
 4. numeru wniosku o powierzenie grantu;
 5. podpisu wnioskodawcy, osoby upoważnionej do jego reprezentowania, lub dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

 1. Wzór odwołania udostępniony jest na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły oraz w Biurze LGD.
 2. Odwołanie należy złożyć bezpośrednio: osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie, w siedzibie LGD w godzinach pracy Biura, w terminie, o którym mowa w pkt. 2.
 3. O zachowaniu terminu na złożenie odwołania decyduje data wpływu odwołania do Biura LGD.
 4. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia:
 5. a) został wniesiony po terminie,
 6. b) został wniesiony przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia,
 7. c) nie wskazuje kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienia,
 8. d) gdy została wyczerpana kwota przewidziana w umowie ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków pochodzących z danego EFSI
 9. e) nieuzupełnieniu wniosku/odwołania lub niepoprawieniu w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania od LGD do uzupełnienia lub poprawienia odwołania.

DO POBRANIA:

 1. Lista grantów zgodnych z LSR
 2. Lista grantów wybranych
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
 4. Wzór odwołania od decyzji Rady

 

 

Szanowni Państwo

W związku z rekomendacjami ze strony Urzędu Marszałkowskiego wynikającymi z procesu kontroli dotychczasowych naborów w ramach przedsięwzięć: Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz Rozwój przedsiębiorstw, zaistniała konieczność dokonania aktualizacji jednego z kryteriów wyboru projektów, które pojawia się w obu typach operacji. Kryterium "Charakter podejmowanej/rozwijanej  działalności" zostało skorygowane tak, aby nie budziło wątpliwości podczas oceny przez Radę.

Poniżej można zapoznać się z treścią aktualizacji kryterium. Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone podczas najbliższego posiedzenia Zarządu. W razie wątpliwości Zarząd zaprosi Państwa do udzielenia szerszych wyjaśnień.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu i przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 17.01.2019 r.

Jeśli nie wpłyną żadne uwagi, albo nie będą w znaczący sposób wpływać na zmianę kryteriów Zarząd stowarzyszenia przedłoży aktualizację kryteriów w zaproponowanym kształcie w Urzędzie Marszałkowskim do akceptacji.

 

Treść kryterium dla przedsięwzięć 1.1.1 i 1.1.2 przed i po zmianach

Formularz uwag - przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Formularz uwag - przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 13.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
(do pobrania -> PORZĄDEK OBRAD)

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR:
Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

 realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie