• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

poniedziałek, 06 czerwiec 2022 12:26

Walne Zebranie Członków

W związku z problemami technicznymi związanymi z elektronicznymi podpisami pod sprawozdaniem finansowym w systemie e-PUAP  (nie wszystkie podpisy zostały wczytane w systemie) Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" na kolejne Walne Zebranie  Członków, które odbędzie się dnia  13  czerwca 2022 r. o godz. 16.00w Biurze LGD w Kijewie Królewskim.

Celem spotkania jest ponowne przyjęcie tym razem prawidłowo podpisanego elektronicznie dokumentu sprawozdania finansowego przez wszystkich członków Zarządu (w niezmienionej treści w stosunku do sprawozdania przyjętego w dniu 23 maja 2022 r.), które wymaga zatwierdzenia przez Walne. Jako, że sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem merytorycznym za poprzedni rok stanowią podstawę do udzielenia Zarządowi absolutorium istnieje konieczność ponownego zatwierdzenia dokumentów uchwałą Walnego. Treść wszystkich dokumentów pozostaje niezmieniona w stosunku to tych, które zostały zatwierdzone w dniu 23 maja b.r.

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację.

Porządek obrad

 1. Ogólne:
 2. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.
 7. Sprawozdawczość za 2021 r. :
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy liderów do wzięcia udziału w wizycie studyjnej: „ZAWOJA –  lepszy przykład niż wykład – dobre praktyki w aktywizacji, animacji, wdrażania inicjatyw społecznych na obszarach wiejskich z liderem na czele  w województwie małopolskim”.

Zadanie obejmuje organizację wizyty studyjnej ukierunkowanej na nabywanie dobrych praktyk  i umiejętności w zakresie aktywności społeczności wiejskich, ukierunkowanej na rozwój wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich. Wizytowane miejsca, spotkania z lokalnymi liderami, działaczami mają na celu motywowanie uczestników wyjazdu do podejmowania kolejnych inicjatyw na swoich terenach.

UCZESTNICY WYJAZDU:

Udział może wziąć osoba pełnoletnia,  zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uczestnikami wyjazdów mogą być osoby spełniające powyższe warunki i pełniące jedną z poniższych funkcji::

 • sołtys, radny, członek rady sołeckiej,
 • członek NGO, w tym OSP, KGW mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”,
 • Lokalny lider/Animator działań społecznych na obszarach wiejskich (dot. obszaru działania LGD „Zakole Dolnej Wisły" ) działający na rzecz swojego sołectwa.

ZASADY REKRUTACJI:
Zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

Forma zgłoszenia: Karta zgłoszeniowa dostępna w załącznikach

Termin zgłoszenia: od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 14:00.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są od 06 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Formy składania Kart zgłoszeniowych:

 • osobiście w Biurze LGD – ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej  lub
 • mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poprzez wysłanie podpisanego skanu Karty zgłoszeniowej (oryginał należy dostarczyć w późniejszym terminie)

Zapoznaj się z całym Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji dostępnym w załącznikach

Zadanie realizowane było w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

30 maja w świetlicy wiejskiej w Oborach pod okiem Pana Marka Jezierskiego (prowadzący program telewizyjny „Rok w ogrodzie”) ponad 50 lokalnych liderów z obszaru partnerskich LGD Zakole i Vistula nabywało wiedzę i umiejętności w zakresie doboru i komponowania roślin, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wokół świetlic wiejskich i przestrzeni publicznej na wsiach.

W trakcie spotkania zadawano pytania, wymieniono się doświadczeniami, pomysłami. Szkolenie to było okazją również do integracji środowiska lokalnych liderów z terenu działania partnerów projektu.

Zadanie realizowane zostało w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy Sołtysów, Radnych, członków NGO, KGW, OSP, lokalnych liderów działających na rzecz swojego sołectwa na bezpłatne szkolenie :
„Jak pielęgnować tereny zielone w sołectwie”

KIEDY?  30 maja 2022 r. w godz. od 12:00 do 15:00
GDZIE? świetlica wiejska w Oborach (gmina Stolno).
PROGRAM:

 1. Zasady doboru i komponowania roślin. Jak dobierać rośliny do poszczególnych stanowisk, na co zwracać uwagę, jakie gatunki nadają się do uprawy w określonych stanowiskach, przykłady roślin do cienia i na miejsca słoneczne.
 2. Drzewa w ogrodach. Przykłady gatunków i odmian nadających się do kształtowania przestrzeni i zróżnicowanym pokojowe i kolorystyce.
 3. Rośliny łatwe w uprawie i pielęgnacji. Prezentacja gatunków i odmian dających szybki efekt.
 4. Trawy ozdobne. Możliwości wykorzystania tej grupy roślin w ogrodach i wspólnych przestrzeniach. Prezentacja najciekawszych gatunków i odmian.
 5. Zasady pielęgnacji roślin. Możliwości przycinania i formowania. Gatunki , które najlepiej się do tego nadają.
 6. Żywopłoty. Zasady sadzenia pielęgnacji i doboru gatunków na żywopłoty.

Liczba miejsc ograniczona !!!

Zapisy: od 23 maja 2022 r.  do wyczerpania miejsc.

Zapisy w godzinach pracy Biura LGD, od poniedziałku do piątku.

Forma zapisów: telefonicznie: 796-757-161

Przy zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania.

ZASADY UDZIAŁU I ZGŁOSZEŃ:

- udział może wziąć osoba pełnoletnia zamieszkująca obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły”  tj. obszar gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.
- szkolenie skierowane jest do lokalnych liderów, osób zaangażowanych w pracę na rzecz swojego sołectwa, Sołtysów, Radnych, członków Rad sołeckich, członków KGW, OSP, NGO; mających siedzibę na terenie LGD „Zakole Dolnej Wisły”;
- zgłoszeń należy dokonywać indywidualnie.

ORGANIZATOR zapewnia:

- bezpłatny udział w szkoleniu, dojazd we własnym zakresie,
- poczęstunek w formie bufetu kawowego, słodkich i słonych przekąsek.

Partnerzy projektu współpracy:

Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org                 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt wdrażany jest w ramach założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Dokonując zgłoszenia zgłaszający jest świadomy oraz oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz spełnia warunek udziału w szkoleniu.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu oznacza wyrażenie zgody na publikacje wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/i danych osobowych jest:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „Zakole Dolnej Wisły” (LGD)

Adres: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP: 875-149-13-66

Tel. 796-757-161

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                                                                                                                 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA: Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w związku z Wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego  nr umowy: 0006-6933-UM024000615  z dnia 19 maja 2016 r. z późn. zm., w zakresie promocji, monitoringu i ewaluacji  na podstawie obowiązku wynikającego z ustaw, z których wynika obowiązek podania danych (art. 6 ust 1 lit c RODO).W pozostałym zakresie dane będziemy przetwarzali w wyniku dobrowolnej zgody uczestnika (art. 6 ust 1 lit a RODO).

KATEGORIE PANA/I DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY I WYMÓG/DOBROWOLNOŚĆ ICH PODANIA: Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/i danych osobowych: Imię nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail, inne niezbędne dane wymagane dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wynikające z obowiązku monitoringu uczestników zadania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z udziałem w szkoleniu, w tym na potrzeby monitorowania uczestników zadania. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

ODBIORCA PANA/I DANYCH OSOBOWYCH: Pana/i dane osobowe będziemy udostępniali następującym podmiotom zewnętrznym:

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, będący organem nadzorującym działalność LGD, w tym również organom/instytucjom podległym, które zostały wydelegowane do ewaluacji i monitoringu wdrażania założeń w ramach działalności LGD, w tym w ramach wdrażanej  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w ramach wdrażanego projektu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH: Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski, Unii europejskiej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Pana/i dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia otrzymanego wsparcia w ramach w/w zawartych umów tj. do czasu 31.12.2023 r.
Okres ten zostaje wydłużony na czas ewaluacji i monitoringu.

PANA/I PRAWA: 

Ma Pan/i prawo do:

 • Dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika narusza postanowienia RODO.

 

Wspólnie z partnerską LGD Vistula-Terra Culmensis rozpoczęliśmy wdrażanie projektu współpracy na rzecz rozwoju wspólnot, kapitału społecznego jak i na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności z wykorzystaniem istniejącego potencjału jakim są świetlice wiejskie i tereny wokoło nich.
 
Chcemy wskazać alternatywne formy wykorzystania świetlic wiejskich jako tych przydatnych społecznie i użytecznie.
 
Do projektu chcemy zaprosić lokalnych liderów oraz osoby skupione wokół sołectw i świetlic wiejskich tak by wspólnie osiągnąć zamierzony cel jakim jest stworzenie przestrzeni do zbudowania silnego, pomysłowego, wykorzystującego istniejący potencjał i zasoby aktywnego społeczeństwa.
 
Projekt ten wdrażany będzie od maja 2022 do maja 2023 i zakłada za pomocą różnych narzędzi osiągnięcie celu projektu.
 
Planuje się:
 
- organizację cyklu warsztatów "Jak skutecznie działać na wsi i wyzwalać społeczną energię";
 
- organizację szkoleń: "Jak pielęgnować tereny zielone w sołectwie", „Klucz do poznania siebie”, „Work- Life Balance - czyli jak żyć długo i szczęśliwie”, "Akademia Sołtysa";
 
- organizację warsztatów motywacyjnych: "Jak przezwyciężyć trudności w życiu i pracy społecznej", "Wieś jest kobietą czyli metamorfoza Solejukowej”;
 
- organizację 3 wyjazdów szkoleniowych pn: "Jak aktywizować wieś - poznajemy dobre praktyki";
 
- wydanie 500 szt. „Poradnika Lokalnego Lidera”;
 
- wydanie promocyjnej fotoksiążki – 200 szt.;
 
- stworzyć film promujący efekty projektu;
 
- przeprowadzić akcje aktywizujące w formie konkursów, akcji on-line,
 
- zorganizować wydarzenie plenerowe aktywizująco-integrujące.
 
 
Partnerzy na potrzeby realizacji poszczególnych zadań prowadzili będą za pośrednictwem stron internetowych rekrutację.
 
 
Zachęcamy już dzisiaj do wzięcia udziału w tym projekcie oraz do śledzenie na bieżąco informacji nt. wdrażania poszczególnych zadań.
 
 
Partnerzy projektu współpracy;
 
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
 
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
 
Koordynator projektu - Patrycja Łada  - tel 796-757-161
 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną”.
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy
z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ma zaszczyt zaprosić Członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia 23 maja 2022 r. o godz. 17.00 w Domu Wiejskim w Gołotach (Gołoty 19, 86-260 Unisław)

Porządek obrad

 1. Ogólne:
 2. Powitanie przez Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego obrad.
 5. Wybór protokolanta.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Przyjęcie porządku Walnego Zebrania Członków.
 8. Sprawozdawczość za 2021 r. :
 9. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2021 rok.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej z zakresu sprawozdania finansowego za rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2021.

III. Wybór Rady Stowarzyszenia w związku z zakończeniem kadencji

1. Zgłoszenie kandydatów

 1. Głosowanie
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej Wisły”
 4. Zakończenie posiedzenia
 5. Omówienie bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zakończenie Walnego Zebrania.

Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu naszego Stowarzyszenia (§18.1.) nieobecność na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia oraz nieopłacenie składki członkowskiej za okres 1 roku skutkuje skreśleniem z listy członków. W związku z powyższym prosimy o bezwzględną obecność,  podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek. W sprawie ustalenia wysokości zaległości w płatnościach prosimy o kontakt z Biurem LGD – tel. 56 676 44 36.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zaprasza mieszkańców gmin: Kijewo Królewskie, Dąbrowa Chełmińska, Unisław i Zławieś Wielka do udziału w wiosennych warsztatach florystycznych, podczas których pod okiem profesjonalnej florystki wykonamy ozdobny wianek ze świeczką.

Warsztaty odbędą się w grupach 15 osobowych.

w terminach:  

Gmina Kijewo Królewskie –19.05.2022r.  godz. 16.30 - Biuro LGD Zakole

Gmina Dąbrowa Chełmińska – 24.05.2022 r.  godz. 16.30 - Sala Urząd Gminy

 

Aby wziąć udział w warsztatach  w danej miejscowości  należy zapisać się na warsztaty w biurze LGD - nr telefonu 56 676 44 36.

 

Warsztaty  współfinansowane są  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Kijewo Królewskie, 09.05.2022  r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-424/22

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2022

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):

 

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:


 1. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki
  w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

 2. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DOSTĘPNA W ZAKŁADCE KONKURSY - LINK

sobota, 30 kwiecień 2022 12:36

WYNIKI WYBORU OPERACJI WŁASNEJ NR 01/OW/2021

Informacja o wynikach wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" nr 01/OW/2021, Rada LGD w dniu 25.04.2022 r. podjęła decyzję w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Uchwała w sprawie zgodności operacji własnej nr 01/OW/2021 z LSR

Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.04.2022 r.

 

Informacje na temat operacji własnej LGD

 

tytuł projektu: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

 Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

Wysokość limitu środków wynosi: 50.000,00 zł

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nornic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

 

 1. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

 

 • Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole
  z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

 

 1. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

 

 1. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę. (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

 

 1. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w kategorii na słodko i na wytrawnie, biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2022

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od   16.05.2022 r. godz. 8.00 – do  30.05.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAKŁADCE "KONKURSY" - LINK

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie