Aktualności

czwartek, 23 maj 2019 10:19

Wyniki naboru wniosków nr 1/2019

Informujemy, iż w dniu 16 maja 2019 r. Rada Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" dokonała oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru nr 1/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 - LINK DO WYNIKÓW OCENY I WYBORU

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami z gmin Zakola do udziału w konkursie mody dziecięcej - Moda Future Folk!!! Stwórz wspólnie z dzieckiem oryginalny strój inspirowany wzorami ludowymi/folkowymi  i zaprezentuj go podczas pokazu mody dziecięcej w dniu 8 czerwca 2019 podczas Sobótka Folk Festivalu !!! Będziemy oceniać oryginalność, samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycyjnych ludowych/folkowych motywów (koronki, hafty, wzornictwo, krój). Szczegółowe informacje na temat zasad wzięcia udziału w konkursie znajdują się w regulaminie. Na karty zgłoszenia czekamy do 31.05.2019 r.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy na wyjątkową imprezę plenerową promującą projekt współpracy międzynarodowej „Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa” zatytułowaną „Sobótka – folk festival”, będącą połączeniem jarmarku produktów lokalnych oraz wydarzenia kulturalnego, którego osnową będą tradycje i obrzędy związane z nocą świętojańską.

8 czerwca w miejscowości Czarże (Gmina Dąbrowa Chełmińska) zainscenizowana zostanie  dawna wieś, w spektaklu na żywo, którego scenariusz będzie opierał się na sobótkowych obrzędach i lokalnym folklorze.

W ramach wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji m.ini: stoiska z rękodziełem i swojskimi specjałami, zabawy i konkursy dla dzieci, warsztaty wyplatania sobótkowych wianków, warsztaty babki zielarki, koncerty na scenie w folkowym klimacie oraz oczywiście punkty informacyjne na tematu funduszy dostępnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły. Nie lada gratką dla miłośników muzyki folkowej będzie występ zespołu Orkiestra Świętego Mikołaja. O tradycyjną sobótkową oprawę związaną z  obrzędami, tańcami i przyśpiewkami oraz  puszczaniem wianków na wodzie zadba Zespół Pieśni i Tańca Pomorze oraz lokalne zespoły ludowe.

Impreza stanowi doskonałą propozycję na ciekawe spędzenie soboty z rodziną w otoczeniu lasu, zapachów swojskich specjałów i rękodzieła.

Zapraszamy  wystawców do zgłaszania stoisk wystawienniczych podczas jarmarku towarzyszącemu imprezie. Regulamin i karty zgłoszenia dostępne są na stronie WWW.zakolewisly.pl. Termin zgłoszeń do 31.05.2019 r.

 

 

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania PROW 2014-2020, tytuł projektu: "Inteligentne specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa"

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 16.05.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw (10 wniosków) -  nabór nr 1/2019

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że członkowie Rady mają możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NABÓR 1/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/1

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/2

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/3

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/4

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/5

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/6

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/7

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/8

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/9

       Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/TP/10

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 3. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 4. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 5. Zakończenie posiedzenia

 

poniedziałek, 29 kwiecień 2019 06:27

Wystawco, zgłoś się na Jarmark !

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" otrzymała nominację do nagrody za sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. Dzięki osiągnięciu odpowiednich poziomów wykorzystania funduszy UE oraz wskaźników w okresie 2016-2018, mamy szansę pozyskać dodatkowe środki w kwocie 520 tys. zł na rozwój przedsiębiorczości na obszarze Zakola. Prosimy o Państwa opinię na temat zakresów wsparcia sektora gospodarczego, która pozwoli nam poznać oczekiwania potencjalnych wnioskodawców i jednocześnie pomoże zaplanować przeznaczenie dodatkowych środków.

Serdecznie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety :

 

https://forms.gle/kLYUH5ySvnY4cbD4A

 

Na Państwa opinie czekamy do 25 kwietnia 2019.

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie współpracy z lokalnymi grupami działania z Chorwacji i Łotwy.

Nazwa projektu
Inteligentne Specjalizacje w Promocji Dziedzictwa Lokalnego (Smart Specialization in the promotion of local heritage).

Do kogo skierowany projekt?
Grupą docelową będą głównie lokalni liderzy, animatorzy i przedsiębiorcy, w tym członkowie LGD, producenci produktów lokalnych, osoby działające w dziedzinie ochrony dziedzictwa lokalnego, w tym osoby defaworyzowane (głównie kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby młode: poniżej 40 roku życia, osoby starsze: powyżej 50 roku życia). Osoby te muszą być zamieszkałe na obszarze obu polskich LGD objętych operacją lub być pracownikami instytucji, przedsiębiorstw lub innych podmiotów mających siedzibę lub oddział na naszym obszarze.

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?
Aby wziąć udział w projekcie, kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który należy złożyć w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" w Kijewie Królewskim do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 (przy wysłaniu pocztą decyduje data wpływu do biura LGD). Formularz wraz z regulaminem projektu dostępny jest do pobrania u dołu strony. Podpisane formularze można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z regulaminem!
Obecnie dostępny formularz dotyczy wyjazdu studyjnego na Łotwę oraz dwóch warsztatów szkoleniowych.

UWAGA!!! W przypadku równej liczby punktów decyduje data i godzina wpływu formularza do biura LGD!

Cel projektu
Wzrost rozpoznawalności i atrakcyjności obszaru działania dwóch LGD poprzez opracowanie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa na obszarze działania partnerskich LGD "Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez tradycję" oraz " Zakole Dolnej Wisły".

Jakie państwa biorą udział w projekcie?

 1. Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, Polska – lider projektu
 2. Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję”, Polska
 3. Local Action Group "Gaujas Partneriba", Łotwa
 4. Local Action Group "Jurkante", Łotwa
 5. Local Action Group "Gorski Kotar", Chorwacja

Jakie działania będą realizowane w projekcie?
Efektem końcowym projektu będzie opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie innowacyjnych metod promocji lokalnego dziedzictwa przy pomocy nowoczesnych i innowacyjnych metod. Kodeks zostanie opracowany na podstawie materiałów zebranych podczas licznych warsztatów, wyjazdów i spotkań prowadzonych podczas realizacji projektu:

 1. wyjazd studyjny na Łotwę – maj 2019
 2. impreza promująca projekt „Sobótka – Folk Festival” – czerwiec 2019
 3. wizyta partnerów łotewskich i chorwackich w Polsce – sierpień 2019
 4. warsztaty „Kodeksu Dobrych Praktyk” w Polsce – sierpień 2019
 5. wyjazd studyjny do Chorwacji – wrzesień 2019
 6. warsztaty „Design thinking” – listopad 2019
 7. warsztaty „Branding marki” – grudzień 2019

Innowacyjność w projekcie
W celu opracowania nowych na tym terenie sposobów promocji, waloryzacji i ochrony lokalnego dziedzictwa w projekt zostaną zaangażowane środowiska naukowe. Koordynatorami merytorycznymi opracowania kodeksu będą pracownicy naukowi z trzech uniwersytetów w Polsce (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), na Łotwie (Uniwersytet Łotwy w Rydze) i w Chorwacji (Uniwersytet w Zagrzebiu).
Projekt w swoich założeniach wpisuje się w ideę „inteligentnych specjalizacji” województwa kujawsko-pomorskiego, które zakładają włączanie tradycji i tożsamości kulturowej w nowoczesność dzięki innowacyjnym pomysłom, kreatywnym i nowatorskim rozwiązaniom, wzmacnianie regionalnych marek i tradycji, poprzez wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze IS, w efekcie czego doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego (m.in. powstawanie nowych miejsc pracy i nowych technologii, wzrost PKB regionu, wzrost atrakcyjności turystycznej regionu)”.

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik  nr 10 do wniosków o przyznanie pomocy w ramach podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej - "formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

 

Kijewo Królewskie,  20.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2019

 

Termin składania wniosków:  od   04.04.2019 r. godz. 8.00 – do  18.04.2019 r. godz. 12.00

 

Miejsce składania wniosków:                                                                

 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

 1. Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie