• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
czwartek, 30 czerwiec 2022 11:00

Ogłoszenie o naborze wniosków

Kijewo Królewskie, 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - LINK

OGŁOSZENIE

Napisane przez

Kijewo Królewskie, 30.06.2022 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły na lata 2016-2023

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2022

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

SzOOP Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie SzOOP: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów –   11.07.2022 od godz. 7.15

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów– 25.07.2022 do  godz. 14.00

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II połowa 2022

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. pracy biura (poniedziałek, wtorek, środa 7.15 – 15.15; czwartek 7.15 – 16.15; piętek 7.15 – 14.15)                                                

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o powierzenie grantu dostępnym na stronie internetowej: zakolewisly.pl (jeśli przewidziano) LINK DO GENERATORA
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w Generatorze formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim  w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w terminie naboru (Uwaga składamy 2 tożsame komplety – wniosek wraz załącznikami)
 3. Wniosek o powierzenie grantu powinien zostać dostarczony w wersji papierowej osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
 4. Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w Generatorze bez papierowej wersji lub w formie papierowej bez wykorzystania Generatora nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
 5. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora należy niezwłocznie zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: (56) 676 44 36.
 6. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w Generatorze (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 7. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

UWAGA: W przypadku operacji o równej liczbie uzyskanych punktów, o miejscu na Liście operacji wybranych zdecyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru objętego LSR,
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze.

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Typ projektu Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Uwaga!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach typu 2 b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2.  Realizowane projekty w ramach typu 2 c  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach jako otoczenie.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  58 173,12 PLN.

VIII. FORMA WSPARCIA

Forma wsparcia: zaliczka/refundacja

IX. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu objętego grantem.

Maksymalna wysokość grantu wynosi: 50 000,00 zł

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego w wysokości min. 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

X. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie www.zakolewisly.pl i w biurze LGD.

XI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, czynnego od poniedziałku do środy w godz.: 7:15 – 15:15, w  czwartki w godz.: 7:15 – 16:15, w piątki w godz.: 7:15 – 14:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 676-44-36.

LINK DO GENERATORA

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu

Załącznik nr 2. Kryteria LGD Zakole Dolnej Wisły EFS

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS

Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności projektu z LSR

Załącznik nr 5. Karta oceny projektu według kryteriów wyboru

Załącznik nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu

Załącznik nr 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Załącznik nr 9. Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 10. Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Załącznik nr 11. Katalog stawek maksymalnych

Załącznik nr 12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020;

Załącznik nr 13 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

Załącznik nr 14 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej;

Załącznik nr 15 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9.

 

Wspominamy piękne chwile podczas "Sołtysiady z Zakolem", jaka towarzyszyła Dniom Unisławia i obchodom 800 lecia Unisławia.
Dzięki Beacie i Wiciowi Tomaszewskim oraz Agnieszce Wróbel wraz synem z Ekologiczne Gospodarstwo Zielarskie Wróbel stworzyliśmy piękną wioskę sołecką.
Nasza wioska przyciągała amatorów pyrki z gzikiem, domowej lemoniady, pysznego chleba ze smalcem i atrakcji dla dzieci w stylu dawnej wsi.

Zaplanowane Warsztaty wyplatania wianków sobótkowych oraz pieczenia podpłomyków cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i dorosłych.


Podczas wydarzenia odbył się konkurs kulinarny dla sołectw "Kulinarna sołtysiada", w którym wzięło udział aż 10 sołectw z obszaru naszej LGD.

Laureatami konkursu zostały sołectwa :

I miejsce - zupa grzybowa z sosną Sołectwo Mozgowina,

II miejsce - tort truskawkowy z miętą Sołectwo Zławieś Wielka,

III - filet drobiowy w porach - Sołectwo Błoto.

Gratulujemy!!!!???


Serdecznie dziękujemy wszystkim sołectwom za udział w konkursie, przygotowane potrawy były pięknie podane i bardzo smaczne.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację naszej wioski.

Dziękujemy również Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu za owocną współpracę i gratulujemy kolejnej bardzo udanej imprezy jaką są Dni Unisławia ??❤️

 

Wydarzenie organizowane w ramach promocji projektu współpracy
„Ożywienie świetlic wiejskich w oparciu o liderów i tożsamość lokalną".
Organizatorzy: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, Gmina Unisław.
Partnerzy projektu współpracy:
Partner projektu nr 1 - LGD „Zakole Dolnej Wisły” (lider projektu) www.zakolewisly.pl
Partner projektu nr 2 - LGD „Vistula-Terra Culmensis” www.lgdvistula.org
Projekt finansowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 10:58

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04.07.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny
i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu.

(1 wniosek)

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną (4 wnioski)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 4. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

3.2.2 Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

2.1.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 1. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 3. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 4. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 5. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 6. Zakończenie posiedzenia.
Wczoraj w pięknej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły w Czemlewie odbyło się szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie połączone z podsumowaniem ubiegłorocznej edycji konkursu.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z ideą Programu nie tylko w teorii, ale również poznając dobre praktyki zaprezentowane przez zeszłorocznych grantobiorców, którzy pochwalili się efektami swoich działań.
Prezentacje były bardzo inspirujące i pełne pozytywnych emocji. Bardzo się cieszymy że tak małe granty przysłużyły się do realizacji tak dużych pod względem społecznym inicjatyw ???
Dziękujemy serdecznie za udział w spotkaniu i życzymy wielu ciekawych pomysłów w tegorocznej edycji konkursu.
Wszystkim organizacjom i grupom nieformalnym, która zaprezentowały swoje projekty bardzo dziękujemy za zaangażowanie i szerzenie idei Działaj Lokalnie ❤️❤️?
Dziękujemy Ekogościniec Pachotówko za pyszny poczęstunek ??? oraz wszystkim osobom, które nas wczoraj wsparły organizacyjnie @Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie, Gmina Dąbrowa Chełmińska Aktywne Płutowo, Barbara Piórkowska ❤️❤️?
W dniu 14 czerwca b.r. przedstawiciele Zarządu LGD „Zakole Dolnej Wisły” podpisali umowę o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2024. Zakontraktowane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2023-2029.
W ramach prac związanych z przygotowaniem strategii odbędą się już niedługo spotkania konsultacyjne w gminach leżących na terenie „Zakola” z udziałem lokalnej społeczności, przedstawicieli instytucji, firm i organizacji pozarządowych.

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2022.

?️Kiedy?
21 czerwca, godz. 17.00
?️Gdzie?
Świetlica wiejska w Czemlewie (ul. Jasna 3)

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.
Podczas szkolenia odbędzie się również podsumowanie zeszłorocznej edycji konkursu, będzie można się zainspirować projektami realizowanymi przez organizacje i grupy nieformalne ze wszystkich gmin Zakola.
Przygotowujemy dla Was również pyszny poczęstunek złożony ze swojskich specjałów???.
Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel 605889578 do piątku 17 czerwca.

ZAPRASZAMY !!!!

Zapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu programu Działaj Lokalnie - edycja 2022.

?️Kiedy?
21 czerwca, godz. 17.00
?️Gdzie?
Świetlica wiejska w Czemlewie (ul. Jasna 3)

Podczas szkolenia wyjaśnimy zasady ubiegania się o grant dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na inicjatywy społeczne na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka.
Podczas szkolenia odbędzie się również podsumowanie zeszłorocznej edycji konkursu, będzie można się zainspirować projektami realizowanymi przez organizacje i grupy nieformalne ze wszystkich gmin Zakola.
Przygotowujemy dla Was również pyszny poczęstunek złożony ze swojskich specjałów???.
Zgłoszenia na szkolenie i spotkanie podsumowujące pod nr tel 605889578 do piątku 17 czerwca.

ZAPRASZAMY !!!!

Strona 1 z 90

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie