• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej WWW.zakolewisly.pl  dnia 30 grudnia 2021 r. dotyczącego zamiaru realizacji operacji własnej 01/OW/2021 pt. :   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”,  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje, że w terminie 30 grudnia 2021  –29 stycznia 2022 r. żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przygotowuje wniosek na realizację tegoż przedsięwzięcia.

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: od   15.02.2022 r. godz. 8.00 – do  01.03.2022 r. godz. 12.00

                                                                   Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”
ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI I WZORAMI DOKUMENTÓW (ZAKŁADKA KONKURSY) - LINK

 

Informujemy, iż pracownicy Biura LGD „Zakole Dolnej Wisły” świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie warunków otrzymania wsparcia oraz sposobu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu oraz załączników.  Na doradztwo należy umówić się telefonicznie pod nr 56 676 44 36.

Doradztwo świadczone jest w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
w godzinach 8.00-15.00

Biuro świadczy doradztwo w okresie ogłoszenia i  trwania naboru z wyłączeniem ostatniego dnia trwania naboru

szczegóły dotyczące doradztwa znajdują się w Regulaminie świadczenia usług doradczych

 

Kijewo Królewskie, dnia 30.12.2021 r.

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD  01/OW/2021

przez

Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” realizujące Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 na obszarze gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław i Zławieś Wielka  informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 1167 tekst jednolity 2019.06.15 ) pod tytułem: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

I . Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

II.  Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

III. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:


- wskaźnik produktu:

Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego – 1

Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale grup defaworyzowanych - 5


- wskaźnik rezultatu:

Liczba osób z grup de faworyzowanych u których wzrosła aktywności społeczna – 60

 IV.Wysokość limitu środków wynosi:

50.000,00 zł

 V.Poziom dofinansowania w wysokości nie wyższej niż:


70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;


95% kosztów kwalifikowanych (wkład własny do projektu min. 5 %, przy czym może on stanowić wkład pracy własnej lub wkład finansowy) - w przypadku pozostałych podmiotów.

VI.Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową - zał nr 1. do ogłoszenia):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nordic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

2. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

3. Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

4. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

5. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

6. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w 2 kategoriach (na słodko i na wytrawnie), biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

VII. Kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów:

Dla podmiotów nie będących LGD – 68

Dla LGD - 65

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.zakolewisly.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

VIII. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 31.12.2021 r. do 29.01.2022 r.

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

IX. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 2 do ogłoszenia) w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

XI. Informacja o wymaganych dokumentach:

- Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych: - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 3. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR; d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, dotyczących wszystkich wspólników. 

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1: FISZKA PROJEKTOWA dla operacji własnej „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Załącznik nr 2: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 4: Karta oceny Wykonawców

Załącznik nr 5: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 6: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

 

czwartek, 23 grudzień 2021 10:09

Wesołych Świąt!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
życzymy
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec i przy dźwiękach
kolęd będzie okazją do
wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzymy również
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2022 roku.

Oby Nowy Rok spełnił pokładane
w nim nadzieje i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych i zawodowych planów.

Dużo optymizmu i wiary w lepsze jutro, Wszystkiego Najlepszego!

 

Zarząd i Pracownicy Lokalnej Grupy Działania
„Zakole Dolnej Wisły”

 

środa, 22 grudzień 2021 13:04

Informacja o wynikach wyboru grantów EFS

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 2/2021, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP:

1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.12.2021 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (lista operacji zgodnych z LSR, lista operacji wybranych oraz protokół z posiedzenia Rady znajdują się w poniższych załącznikach):

 W załączeniu do artykułu do wglądu :

1) Wzór odwołania

2) Lista grantów zgodnych z LSR

3) Lista grantów wybranych

4) Protokół z posiedzenia Rady

W dniu 13.12.2021 w Złejwsi Wielkiej Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zorganizowała świąteczne warsztaty florystyczne, podczas których uczestniczki własnoręcznie wykonały ozdobny wianek na drzwi.
Jak widać na zdjęciach, w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczą tylko chęci i oczywiście dobry nauczyciel ♥
Każda uczestniczka warsztatów wzbogaciła się o praktyczną wiedzę tworzenia ozdobnych wianków.
Mamy nadzieję, że miło spędziły Panie czas ?
Warsztaty poprowadziła profesjonalna florystka Pani Katarzyna Klafczyńska.
Warsztaty sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014 - 2020 Wsparcie na rzecz Kosztów Bieżących i Aktywizacji.
wtorek, 14 grudzień 2021 08:28

Świąteczne warsztaty florystyczne - Unisław

W dniu 10.12.2021 w Unisławiu Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zorganizowała świąteczne warsztaty florystyczne w Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, podczas których uczestniczki własnoręcznie wykonały ozdobny wianek na drzwi.
Jak widać na zdjęciach, w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczą tylko chęci i oczywiście dobry nauczyciel ♥
Każda uczestniczka warsztatów wzbogaciła się o praktyczną wiedzę tworzenia ozdobnych wianków.
Mamy nadzieję, że miło spędziły Panie czas ?
Warsztaty poprowadziła profesjonalna florystka Pani Katarzyna Klafczyńska.
Warsztaty sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014 - 2020 Wsparcie na rzecz Kosztów Bieżących i Aktywizacji.
W czwartek , 9 grudnia zawładnęła naszą lokalną grupą działania magia zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W Ostromecku podczas wydarzenia, jakie zatytułowaliśmy „Z Zakolem przy wigilijnym stole” odbył się konkurs kulinarny oraz spotkanie wigilijne dla naszych mieszkańców, współpracowników, partnerów, przyjaciół. Przepięknie udekorowane, 23 potrawy wigilijne walczyły o zachwyt podniebień naszego zacnego jury, w którym zasiedli: Alina Krawisz Ekogościniec Pachotówko, Edyta Klorek Restauracja Ostromeckaoraz Agnieszka Zawitowska Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły".
Zwycięzcami w kategorii na wytrwanie zostali:
1. Rogal Wigilijny na barszcz – Pani Beaty Tomaszewskiej
2. Pierogi babci Rózi – Pani Agnieszki Wróbel
3. Groch z Kapustą, kapusta z grochem – Pani Marii Mirus
W kategorii „na słodko”
1. Ciasto orzechowe – Pani Jolanty Korońskiej
2. Miodownik – Pani Katarzyny Kańskiej
3. Makowiec Zawijany – Pani Ewy Kociniewskiej
Po konkursie spotkaliśmy się przy wspólnym stole degustując potrawy konkursowe. Nie spodziewaliśmy się aż tylu pyszności, które do kosztowania zachęcały nie tylko smakiem, ale również pięknym wyglądem.
Magii wigilijnej oprawy wydarzenia dodały kolędy śpiewane i grane przez Zespół Grupa Moich Przyjaciół oraz wizyta Świętego Mikołaja z elfem. W związku z tym, że wszyscy byli grzeczni, Mikołaj obdarował uczestników tabliczkami czekolady z życzeniami od Zakola. Wiele radości przysporzyło również uczestnikom fotolustro, dzięki któremu każdy mógł wykonać sobie fotografie w nietypowych stylizacjach na pamiątkę spotkania.
Dziękujemy serdecznie Restauracja Ostromecka za gościnę, członkom Jury za profesjonalną ocenę dań konkursowych, Państwu Gwadera z firmy Tęczowe Animacje- Paulina Gwadera za to, że choć przez chwilę mogliśmy się poczuć jak dzieci, zespołowi Grupa Moich Przyjaciół za przepiękne kolędowanie, uczestnikom konkursu za wspaniale przygotowane dania oraz degustację, a także wszystkim, którzy spędzili to popołudnie z Zakolem przy wigilijnym stole – wspaniale było się spotkać.
czwartek, 09 grudzień 2021 10:54

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY - NABÓR 2/2021

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w terminie 16.12.2021 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 16.00 celem oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2021 -  przedsięwzięcie LSR 3.2.1 Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Ocenie podlegać będzie 8 wniosków o powierzenie grantu.

Ponadto informujemy członków Rady, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej udostępnionej z zabezpieczeniem.

Porządek obrad:

 

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Wypełnienie kart poufności i bezstronności.
 4. Sprawdzenie quorum i parytetów oraz stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 5. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 7. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 8. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 9. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 10. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

 

W dniu 07.12.2021 w Dąbrowie Chełmińskiej Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zorganizowała świąteczne warsztaty florystyczne, podczas których uczestniczki własnoręcznie wykonały ozdobny wianek na drzwi.
Jak widać na zdjęciach, w każdym z nas drzemie potencjał, wystarczą tylko chęci i oczywiście dobry nauczyciel ♥
Każda uczestniczka warsztatów wzbogaciła się o praktyczną wiedzę tworzenia ozdobnych wianków.
Mamy nadzieję, że miło spędziły Panie czas ?
Warsztaty poprowadziła profesjonalna florystka Pani Katarzyna Klafczyńska.
Warsztaty sfinansowano w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014 - 2020 Wsparcie na rzecz Kosztów Bieżących i Aktywizacji.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie