Aktualności

czwartek, 05 grudzień 2019 09:26

Warsztaty "Branding marki" w Złejwsi Wielkiej

Dziś przedstawiciele LGD Zakole Dolnej Wisły oraz Vistula Terra Culmensis - Rozwój Przez Tradycję uczestniczą w szkolenia "Branding marki". Szkolenie prowadzi Anna Urbańska - specjalistka w zakresie wykorzystania psychologii w biznesie, brandingu marki i marketingu, autorka 8 książek.

Cel warsztatów: kreacja i wdrażanie w życie innowacyjnych rozwiązań w podmiotach działających na obszarze LGD. Pomoc w rozwoju, nowe pomysły, wymiana doświadczeń  i poglądów, rozwój społeczno-gospodarczy.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współpracy  "Inteligentne Specjalizacje w promocji lokalnego dziedzictwa".

Projekt finansowany jest w ramach poddziałania  19.3 „Przygotowanie i realizacja działań
w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia
o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 

2.1.1 –  Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej (5 wnioskÓw)

3.2.2 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

(1 wniosek)

Typ projektu SZOOP - Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się z materiałami i dokumentami dotyczącymi porządku posiedzenia tylko w biurze LGD „Zakole” przed posiedzeniem Rady.

 Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

NABÓR 3/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE:  2.1.1 –  Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2019/IN/5

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 3. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 4. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 

PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: OŚ PRIORYTETOWA 7: OŻYWIENIE SPOŁECZNE I GOSPODARCZE NA OBSZARACH OBJĘTYCH LOKALNYMI STRATEGIAMI ROZWOJU W RAMACH RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

NABÓR 4/2019  - PRZEDSIĘWZIĘCIE:  3.2.2 –  Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu.

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy 2019/REW/1
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty aktywizacyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” zatytułowane „Artystyczne lukrowanie świątecznych pierników”, które poprowadzi profesjonalistka w zakresie zdobienia pierników – p. Iwona Skarzyńska z pracowni AlleLukier z Torunia. Prace p. Iwony można podziwiać na jej stronie FB https://www.facebook.com/allelukier/.

W trakcie warsztatów poznacie Państwo metody przygotowywania profesjonalnych lukrów do wykonywania zdobień na piernikach oraz spróbujecie swoich sił w malowaniu zdobień. Każdy ozdobi kilka pierników. Warsztaty potrwają około 2 godzin zegarowych.

środa, 04 grudzień 2019 09:53

Spotkanie informacyjne EFS

Szanowni Państwo, w dniu 3 grudnia o godzinie 14.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbyło się spotkanie informacyjne w formie warsztatów partycypacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców projektów grantowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania omówione zostały m. in. zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz lokalne kryteria wyboru.

Najbliższy konkurs Grantowy planowany jest na I kwartał 2020 roku.

wtorek, 03 grudzień 2019 07:48

Projekt "Pracuj w Polsce" - EFS

Projekt "Pracuj w Polsce" realizowany jest przez Fundację Emic w ramach EFS .

Szczegółowe informacje na stronie internetowej :

https://emic.com.pl/

Uwaga Zakolaki !
w dniu 8.12 bierzemy udział w bardzo ważnym wydarzeniu- Mikołajkowym Dniu Dawcy Szpiku połączonym z poborem krwi, który odbędzie się w Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej (ul. Szkolna 6). Serdecznie zapraszamy na nasze stanowisko promocyjno-informacyjne, na którym będziemy zachęcać do rejestracji w bazie DKMS jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych. Na miejscu będzie można również oddać krew i skorzystać z atrakcji przygotowanych przez Organizatora.
Liczymy na Was ☺️

środa, 27 listopad 2019 09:11

Spotkanie informacyjno- szkoleniowe

Szanowni Państwo,

W związku z planowanym w I kwartale 2020 roku naborem na Tworzenie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przyszłych  beneficjentów, dotyczące wsparcia zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Kiedy i gdzie :

10.12.2019 w godzinach:

9:00-12:00 – TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTW

12:30- 15:30 – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 Dla kogo

Spotkanie  jest dl osób chcących uzyskać dofinansowanie na podejmowanie, bądź rozwój działalności gospodarczej w ramach budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 dla obszaru gmin: Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Unisław, Zławieś Wielka.

Uwaga!

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zgłosić się telefonicznie (56 676 44 36)  podając imię,  nazwisko, rodzaj szkolenia (start czy rozwój)  oraz reprezentowaną gminę.  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

 

Program spotkania informacyjnego

 • Omówienie warunków otrzymania dofinansowania w tym lokalnych kryteriów wyboru
 • Omówienie zasad przygotowania wniosku i biznesplanu

 KLAUZULA INFORMACYJNA I ZGODY  NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO BENEFICJENTA DORADZTWA PROWADZONEGO W ZWIĄZKU Z NABORAMI WNIOSKÓW W RAMACH STARTEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ ZAKOLA DOLNEJ WISŁY NA LATA 2016-2023

 1. Przyjmuję do wiadomości, że: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) zwane dalej „rozporządzenie 2016/679” informuję, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
 2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny , ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie;
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Annę Pawlak, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 5. Zebrane Pani/Pana dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  prowadzonego w związku z naborami wniosków w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023 w tym:
 1. a) dokumentowania przeprowadzonych działań szkoleniowych, informacyjnych i doradztwa  doradztwa
 2. b) sprawozdawczości, kontroli, monitoringu i ewaluacji procedury naboru i oceny operacji/zadań.
 3. c) do przetwarzania Pani/Pana danych zgodnie z prawnym uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Lokalna  Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”, polegającym
  na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 9 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 3. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Pani/Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych
  w rozporządzeniu 2016/679.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w ramach rekrutacji na spotkanie informacyjno-szkoleniowe jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 6. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię    Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

Zgłaszając się na spotkanie informacyjno-szkoleniowe poprzez podanie imienia i nazwiska oraz innych niezbędnych danych, w tym adresu e-mail  wyraża Pan/Pani zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do udziału w w/w spotkaniu, zgodnie z RODO.

 

 

 

poniedziałek, 25 listopad 2019 13:30

Sołecjada w Złejwsi Wielkiej

Relacja z imprezy gminnej "Sołecjada" w Złejwsi Wielkiej ☺️

Oj... działo się !
w niedzielę 24.11.2019 r. braliśmy udział w imprezie gminnej "Sołecjada" w Złejwsi Wielkiej.

Stoisko organizowane było w ramach Planu Komunikacji LGD Zakole Dolnej Wisły w celu „Poinformowanie ogółu społeczeństwa o działaniach realizowanych w ramach LSR m.in. o konkursach oraz stanie wdrażania LSR.”

Na stoisku promocyjnym, podczas gdy na hali trwał szał rywalizacji Sołectw, udzielaliśmy doradztwa na tematy : organizacja konkursów na dofinansowanie, zasadach otrzymania dofinansowania, realizacji oraz rozliczania dotacji.

Nasz punkt cieszył się dużym zainteresowaniem, były darmowe losy, które rozeszły się w kilka chwil, pyszna lemoniada, ogrom balonów, szalona kawiarenka (plaża) obywatelska.

Nic tak nie umila niedzieli jak widok tak dużej ilości serdecznych uśmiechów.

poniedziałek, 25 listopad 2019 11:29

Spotkanie informacyjne EFS

Szanowni Państwo, w dniu 3 grudnia o godzinie 14.00 w Biurze LGD "Zakole Dolnej Wisły" odbędzie się spotkanie informacyjne w formie warsztatów partycypacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców projektów grantowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zasady otrzymania dofinansowania, zakres wsparcia, grupy docelowe, wskaźniki oraz lokalne kryteria wyboru.

 

Jakie działania mogą być objęte wsparciem w ramach planowanego konkursu grantowego?

Typ 2.  Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

b)lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c)i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Kto może ubiegać się o grant?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów)

 

Najbliższy konkurs Grantowy planowany jest na I kwartał 2020 roku

Budżet  wynosi 400.000 zł, czyli 8 grantów po 50.000 zł

czwartek, 14 listopad 2019 08:49

Zaproszenie na warsztaty z brandingu

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach BRANDING MARKI.

SZCZEGÓŁY

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie