• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 2022

Kijewo Królewskie, 06.07.2022 r.

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 4 lipca 2022 r
.

dot. konkursu nr 2/2022

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2022 na działanie w zakresie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną." Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY W DNIU 04.07.2022

 

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami przekazana zostanie do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 2/2022 w ramach działania 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020, zakres – Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną, w terminie 16.05.2022-30.05.2022 do Biura LGD wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomocy.

Wnioski zostały poddane ocenie Rady LGD w dniu 4 lipca 2022 r.

Kijewo Królewskie 30.04.2022 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2022

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od   16.05.2022 r. godz. 8.00 – do  30.05.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, do której należy załączyć wniosek na elektronicznym nośniku danych (np. CD, pendrive).

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 1. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
 2. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

 

 (§2 ust. 1 pkt. 7 lit. a-b  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1555 z późn. zm.)

 

Nabór dotyczy wskaźników produktu: liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego,  długość wybudowanych dróg, długość przebudowanych dróg Wartości wskaźników do osiągnięcia w ramach naboru wskazane zostały w zał. nr 11 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone
w załączniku nr 6  do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik  nr 8  do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru –23 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

UWAGA!!!  W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu na liście operacji wybranych decyduje wyłącznie data i godzina złożenia wniosku
o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

 

Limit środków w ramach naboru:  255.338,77 EURO

                                                    1.021.355,08 zł ( według kursu 1 euro  = 4,00 zł)

 

/limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie beneficjentów obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych beneficjentów, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW/

Intensywność pomocy: w granicach określonych przepisami § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1555 z późn. zm.

Dodatkowe informacje: Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023, procedura oceny i wyboru operacji, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły (ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie) oraz na stronie internetowej:  www.zakolewisly.pl,

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila wpisując numer konkursu LGD) lub telefonicznie: 56 676 44 36

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                                      

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy, wersja PDF

      1a -  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 2. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy

      3a. Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

      3b. Wykaz działek ewidencyjnych;

      3 c. Kary administracyjne;

      3d Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

 1. Wzór formularza wniosku o płatność; wersja PDF

      4 a. Załącznik do wniosku o płatność- dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania, wersja PDF

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 2. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 5. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: 1.2Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną.
 6. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 7. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 8. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie