• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

REWITALIZACJA

Kijewo Królewskie, 28.06.2018 r.

 

Informacja o wynikach wyboru operacji w ramach Konkursu nr 1/2018

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem wniosków nr 1/2018, w zakresie tematycznym:

7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

 

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 25.06.2018 r. podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014 – 2020.

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

 1. została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo
 3. została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu)
 4. protest przysługuje także od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji od LGD w sprawie wyników wyboru operacji.

DO POBRANIA:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji wybranych
 3. Protokół z posiedzenia Rady LGD
 4. Wzór protestu

 

W wyniku przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły” naboru nr 1/2018 w ramach środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w zakresie:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P

 Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR:

Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Typ projektu SzOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

 w terminie 04.06.2018-12.06.2018 do Biura LGD wpłynął  1 wniosek o przyznanie pomocy.

Wniosek zostanie poddany ocenie Rady LGD w dniu 25 czerwca  2018 r.

 

Kijewo Królewskie, 20.06.2018

 

 

 

Kijewo Królewskie, 21 maja 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (zamiennie: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-197/18

 

Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2018

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły”
do 2023 r.

 

Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś priorytetowa 7:  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2:

Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)

 

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. t. j. 2018 poz. 140), zwana dalej: Ustawą o RLKS).

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów  w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalnym kierowanym  przez społeczność stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia (dalej: Zasady wsparcia). W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegółowiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski –  4 czerwca  2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”:

 1. Chełmińska 7b,  86-253 Kijewo Królewskie

       w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 14:00.
                                        

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika GWD.
 2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim  w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, w terminie naboru.
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach:

           1 egzemplarz: oryginalny formularza wniosku + komplet załączników i

           2 egzemplarz: kopia formularza wniosku  + kopia kompletu załączników.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe– decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

W celu sprawniejszej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu zaleca się składanie go w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.

 1. Wnioski o dofinansowanie złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
 2. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
 3. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 4. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.
 5. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o naborze, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w kryteriach/warunkach wyboru projektów. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
 6. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
 • Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinna być tożsama.
 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

 1. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
 2. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
 • logo RPO WK-P;
 • cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
 • nazwa wnioskodawcy;
 • tytuł projektu.
 1. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie, następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
 3. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia)  

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację pozarządową,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.V. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:

Mieszkańcy obszarów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

 

VI. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej - nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

 

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:

- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS);

- liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów.

 

Wskaźnik produktu:

- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach;

- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS);

- długość przebudowanych dróg gminnych (RLKS);

 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
 • liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 968 334,00  PLN.

 

IX. FORMA WSPARCIA

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

 

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych[1].

 

XI. ETAPY WERYFIKACJI

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

- w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania;

- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty  dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);

- w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektów, dotyczące projektów wybranych;

- szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.)

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- Weryfikacja zgodności z warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

- Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).

- Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.

- Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

- Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie. Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW/ WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi  - 19 punktów

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. t. j. 2018 poz. 140).

Protest przysługuje, na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD, od:

- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;

- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym
w Rozdziale VIII. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW albo;

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Od decyzji podjętych przez Zarząd Województwa podczas weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia protest nie przysługuje.

 

Wnioskodawcy, którego wniosek o dofinansowanie projektu został zweryfikowany
z negatywnym wynikiem na etapie ZW, przysługuje prawo wniesienia środka odwoławczego
w postaci skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 8 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XIV. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

 

XV. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy  biura Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, czynnego od poniedziałku do środy w godz.: 7:15 – 15:15, w  czwartki w godz.: 7:15 – 16:15, w piątki w godz.: 7:15 – 14:15.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 676 44 36.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków;
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – http://zakolewisly.pl/pl/konsultacje-spoleczne/2016-06-17-11-20-15/item/download/594_22d494f0c0a152b3ac3dd429d3a8aeff ;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 15. Podręcznik dla LGD cześć 2;
 16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”.
 18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD,
w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

 

Dokumenty pomocnicze:

 

 

[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie