• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Aktualności

Kijewo Królewskie, 09.05.2022  r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-424/22

Numer konkursu nadany przez LGD: 3/2022

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):

 

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:


 1. pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki
  w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

 2. pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA DOSTĘPNA W ZAKŁADCE KONKURSY - LINK

sobota, 30 kwiecień 2022 12:36

WYNIKI WYBORU OPERACJI WŁASNEJ NR 01/OW/2021

Informacja o wynikach wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

W wyniku przeprowadzenia procedury oceny i wyboru operacji własnej Lokalnej Grupy Działania "Zakole Dolnej Wisły" nr 01/OW/2021, Rada LGD w dniu 25.04.2022 r. podjęła decyzję w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

Uchwała w sprawie zgodności operacji własnej nr 01/OW/2021 z LSR

Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej nr 01/OW/2021

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 25.04.2022 r.

 

Informacje na temat operacji własnej LGD

 

tytuł projektu: „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

 Zakres tematyczny operacji własnej

Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia określone w LSR:


Cel ogólny LSR : 2 -  Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy LSR:
 2.2: Generowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR:
2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły

Wysokość limitu środków wynosi: 50.000,00 zł

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na (opis zgodnie z fiszką projektową):

Tytuł projektu:   „Łączy nas Wisła -  czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”

Celem projektu jest promocja nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.

Zadania zaplanowane w ramach projektu:

 1. Organizacja wydarzenia „Uroki pradoliny Wisły – aktywnie i ze smakiem” – rajd nornic walking połączony z nadwiślańską biesiadą produktów lokalnych przy ognisku dla około 50 osób, w tym należących do grup defaworyzowanych (zapewnienie 50 kompletów kijków, 50 plecaków odblaskowych, 1h pracy instruktora, wyżywienie dla około  50 osób, zapewnienie prelekcji na temat przyrody oraz znaczenia Wisły dla mieszkańców obszaru dawniej i dziś )

 

 1. Organizacja wydarzenia „Piknik z obiektywem, czyli Wisła z perspektywy koca” – warsztaty fotograficzne połączone z piknikiem na wybrzeżu Wisły (wynagrodzenie instruktora fotografii 3h, koce piknikowe z logotypami 30 szt., poczęstunek dla około 30 osób, zakup termosa 10 l. )

 

 • Organizacja konkursu fotograficznego z nagrodami dla mieszkańców LGD pt. „Zakole
  z Wisłą nie tylko w nazwie” (opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, zapewnienie nagród 3 nagród za I, II i III  miejsce).

 

 1. Opracowanie i wydruk gry planszowej promującej dziedzictwo lokalne Zakola Dolnej Wisły, nazwa gry „Zakolandia”- 500 szt.

 

 1. Organizacja cyklu 4 spotkań dla dzieci i młodzieży z obszaru każdej z gmin Zakola pn. „Popołudnie z Zakolandią - czyli planszowe podróże po Zakolu Dolnej Wisły ” – najmłodsi poznają Zakole Dolnej Wisły podczas wspólnych rozgrywek w grę Zakolandia. Każdy uczestnik otrzymuje grę. (zapewnienie sali, przygotowanie poczęstunku dla dzieci). Przewidywana liczba uczestników  - około 32 osoby.

 

 1. Organizacja konkursu kulinarnego - „Nadwiślańskie smaki Świąt w Zakolu Dolnej Wisły– świąteczne przysmaki kuchni regionalnej na słodko i na wytrawnie” (wynajem sali, opracowanie regulaminu, kart zgłoszenia, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 3-osobowego jury, w tym osoby znanej z programów kulinarnych w telewizji, zapewnienie nagród nagród za I, II i III  miejsce w kategorii na słodko i na wytrawnie, biesiada wigilijna dla około 60 mieszkańców wraz z degustacją potraw konkursowych).

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2022

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” 

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od   16.05.2022 r. godz. 8.00 – do  30.05.2022 r. godz. 12.00

Miejsce składania wniosków:                                                                

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Chełmińska 7b

86-253 Kijewo Królewskie

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAKŁADCE "KONKURSY" - LINK

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2022 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020. 

Pełna treść ogłoszenia wyników wraz z załącznikami znajduje się pod linkiem :

Ogłoszenie wyników

piątek, 29 kwiecień 2022 07:46

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LGD "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maja 2022 r. będzie nieczynne. Dzień zostanie odpracowany 08 maja w godzinach od 7.15 -15.15.

Za utrudnienia przepraszamy.

piątek, 15 kwiecień 2022 12:29

Wesłych Świąt Wielkanocnych !!!

piątek, 15 kwiecień 2022 12:26

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” zawiadamia o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 i 26.04.2022 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie o  godz. 16.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia:

 1.1.1 - Tworzenie nowych przedsiębiorstw (29 wniosków)

 

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego Zastępca)
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności
 6. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły z wnioskodawcami

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

2.2.1 - Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego  oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły ( 1 operacja własna)

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 4. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
 5. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 6. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

piątek, 04 marzec 2022 11:41

Deklaracje przystąpienia podpisane

Miło nam poinformować, że dziś podczas uroczystego spotkania w Unisławiu Wójtowie gmin Zakola: p. Kuba Danielewicz, p. Radosław Ciechacki, p. Arkadiusz Stefaniak oraz p. Jan Surdyka podpisali deklaracje przystąpienia do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na kolejny okres programowania UE 2021-2027.
Już niebawem zaczynam pracę nad budową nowej Strategii, której realizacja będzie przyczyniała się do dalszego rozwoju naszego obszaru: #GminaUnisław#GminaDąbrowaChełmińska#GminaKijewoKrólewskie#GminaZławieśWielka 

wtorek, 01 marzec 2022 08:32

Zbiórka dla uchodźców z Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Zakola i okolic prosimy o włączenie się do akcji pomocy dla mieszkańców Ukrainy dotkniętych tragedią wojny !!! Sytuacja rodzin z dziećmi jest dramatyczna, brakuje żywności, leków oraz artykułów pierwszej potrzeby :-( Część z tych osób poszukuje schronienia na terenie naszego kraju, również u nas w okolicy. Są to często osoby, które nigdy nie były za granicą i nie mają się gdzie podziać. Prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia pod swój dach osób poszukujących schronienia.
My postaramy się pomóc w komunikacji oraz w kwestiach organizacyjnych.

Osoby chętne do wsparcia rzeczowego prosimy o przynoszenie

NOWYCH RZECZY ORAZ ŻYWNOŚCI Z DŁUŻSZYM TERMINEM PRZYDATNOŚCI - wyłącznie rzeczy z poniższej listy:

1. Odzież i okrycie (męskie, damskie i dziecięce, wszystkie rozmiary, WYŁĄCZNIE NOWE!!!):
▪️ skarpetki,
▪️ bielizna, bielizna termiczna
▪️ swetry lub bluzy,
▪️ kurtki (zimowe lub przejściowe), zwłaszcza przeciwdeszczowe,
▪️ spodnie,
▪️ koce zwykłe i termiczne,
▪️ podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej,
▪️ materace (do nadmuchania) lub karimaty,
▪️ śpiwory
2. Środki higieny i czystości (wyłącznie nowe, z terminem ważności!!!):
▪️ gaza medyczna,
▪️ bandaż jałowy,
▪️ bandaż gipsowy,
▪️ nożyczki taktyczne,
▪️ środki przeciwbólowe,
▪️ opaski uciskowe taktyczne,
▪️ opatrunki hemostatyczne,
▪️ papier toaletowy i ręczniki papierowe,
▪️ serwetki antybakteryjne,
▪️ mydło w płynie/płyn do kąpieli,
▪️ pasty do zębów i szczoteczki do zębów,
▪️ dezodoranty,
▪️ grzebienie,
▪️ płyn antybakteryjny,
▪️ podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych,
▪️ ręczniki (w tym z mikrofibry),
▪️ worki na śmieci,
▪️ maski filtrujące lub jednorazowe,
3. Żywność:
▪️ woda,
▪️ żywność szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
▪️ konserwy (puszki mięsne, puszki rybne),
▪️makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania,
▪️narzędzia kuchenne jednorazowe lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż (wyłącznie tworzywo, plastik lub silikon spożywczy, BEZ SZKŁA!!!),.
Inne:
▪️ lornetki,
▪️ latarki (w tym czołówki),
▪️ stacje radiowe,
▪️ zapałki, baterie, powerbanki, świece.
▪️ apteczki typu NATO (survivalowe)
‼️ Rzeczy muszą być nowe, z terminem ważności!
‼️ Wszystko możecie składać luzem lub, jeśli macie możliwość, spakujcie je w karton, aby ułatwić nam pracę!

poniedziałek, 14 luty 2022 13:08

Zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, którego celem będzie analiza dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów, a także działań powadzonych przez Lokalna Grupę Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Obowiązek corocznego przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego wynika z zapisów umowy ramowej oraz Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie monitoringu
i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli naszych gmin partnerskich i członków naszej LGD, Komisji Rewizyjnej, Rady, naszych Wnioskodawców, Mieszkańców obszaru, organizacje pozarządowe i inne podmioty z naszego terenu, przedstawicieli Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i lokalnych grup działania.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół następujących tematów:

 1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 6. Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Termin: 21.02.2022 r., początek o godz. 9.00

Miejsce: Buiro LGD „Zakole Dolnej Wisły” ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

Prowadzący: Anna Pawlak

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 18.02.2022 r. (włącznie)

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie