PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRACE NAD NOWĄ LSR 2016-2023

Proces przygotowywania lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” będzie obejmował następujące działania (w tym następujące partycypacyjne metody konsultacji):

1) Stworzenie Zespołu Partycypacyjnego do Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, w którego skład wejdą:

 -pracownicy biura LGD (inicjatorzy i koordynatorzy działań),  moderator, inni

Stworzenie Zespołu ma na celu harmonizację prac nad LSR, analizę danych zebranych w procesie konsultacji oraz koordynację wszystkich działań związanych z tworzeniem LSR.

2) Szerokie poinformowanie i włączenie społeczności  ramach 4 sektorów w proces tworzenia LSR na lata 2014-2020 poprzez (metody dotarcia do społeczności lokalnej terenu LGD zostały ustalono w oparciu o analizę społeczności lokalne, jej struktury, kluczowych grup, aktywistów lokalnych oraz ich oczekiwań):

- zorganizowanie otwartego spotkania  rozpoczynającego proces tworzenia partycypacyjnej LSR (podsumowanie dotychczasowego okresu działania 2007-2013; poinformowanie o działaniach
w ramach badań nad LSR 2014-2020 oraz w ramach opracowywania nowej LSR

- informacje w lokalnej prasie,  na stronach www i portalach społecznościowych LGD i gmin członkowskich, ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych w budynkach urzędów gmin, w biurze LGD,
a także w ośrodkach pomocy społecznej i PUP (Informowanie przez PUP i ośrodki pomocy społecznej ma na celu m.in. dotarcie do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy oraz do osób wykluczonych),

- w wersji elektronicznej na stronach www i na profilach społecznościowych LGD i gmin członkowskich będzie dostępny aktualny harmonogram, dotyczący poszczególnych etapów badań nad LSR (z podaniem miejsc spotkań, dat i godzin oraz grupy docelowej w badaniu),

3) Punkt konsultacyjny w biurze LGD - mieszkańcy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami, uwagami oraz sugestiami.

4) Mobilny punkt konsultacyjny podczas imprez plenerowych typu dożynki w każdej z gmin członkowskich LGD

5) Badania ankietowe metodą ankiety elektronicznej online oraz ankiety ogólnej/bezpośredniej                                                                              Na bazie przygotowanego kwestionariusza ankietowego przeprowadzone zostanie badanie wśród przedstawicieli wszystkich sektorów LGD (publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców) w każdej z gmin na obszarze LSR.  Badanie będzie odnosiło się głównie do LSR (pożądanych operacji, celów LSR, grup  defaworyzowanych i wymagających szczególnego wsparcia)  elementami diagnozy stanu obecnego (szans, zagrożeń, słabości i silnych stron LGD, etc.) na lata 2014-2020,

- ankieta ogólna/bezpośrednia – kwestionariusze w wersji wydrukowanej (w biurze LGD, w każdej
z gmin LGD, w ośrodkach pomocy społecznej, PUP. Rozdawane także podczas prowadzonych wywiadów)

- ankieta elektroniczna online – kwestionariusz w wersji elektronicznej dostępne na stronach WWW LGD i gmin członkowskich i  na profilach społecznościowych LGD i gmin członkowskich

 

6) Wywiad pogłębiony z elementami „burzy mózgów” połączony z warsztatami roboczymi
z członkami członków Zarządu, Rady, pracowników biura oraz lokalnych liderów w ramach poszczególnych sektorów . Wywiad  dotyczyć będzie dotychczas realizowanej LSR i doświadczeń
z tym związanych, oczekiwań co do LSR 2014-2020 (potrzeb, problemów, operacji, przedsięwzięć, kryteriów wyboru operacji i zasad ich tworzenia/zmiany, celów, wskaźników, rozwiązań, przesłanek i metod aktualizacji LSR, jej ewaluacji, oceny, zmiany kryteriów wyboru, również odnośnie dokumentów proceduralnych, jak np. regulaminy) oraz elementów diagnozy obecnej sytuacji obszaru LGD szans, zagrożeń, słabości i silnych stron LGD.

7) Wywiady pogłębione, standaryzowane, grupowe (tzw. fokusy) z elementami „burzy mózgów” połączone z warsztatami roboczymi, z przedstawicielami wszystkich sektorów LGD w każdej gminie osobno:

- łącznie 4 wywiady grupowe (po 1 w każdej gminie), w trakcie podział na grupy robocze
do prowadzenia warsztatów roboczych (podział ze względu na przynależność do danego sektora); wsparcie metody „burzy mózgów” (głównie do opracowania problemów/potrzeb, operacji, przedsięwzięć, celów, analizie mocnych i słabych stron, sznas i zagrożeń.),

- reprezentacja każdego z sektorów z każdej gminy członkowskiej LGD, w tym sektor: społeczny, gospodarczy, publiczny (z naciskiem na udział sołtysów, członków rad sołeckich), mieszkańców,

- cel to wypracowanie ostatecznych potrzeb, problemów, operacji, przedsięwzięć, kryteriów wyboru operacji i zasad ich tworzenia/zmiany, celów, wskaźników, rozwiązań, przesłanek i metod aktualizacji LSR, jej ewaluacji, oceny, zmiany kryteriów wyboru, etc. dla LSR na lata 2014-2020

- po tym etapie zostanie przygotowana pierwsza wersja LSR;

8) Publikacja/udostępnienie pierwszej wersji LSR proponowanej do dofinansowania (w wersji papierowej i elektronicznej; wraz z publikacją/udostępnieniem materiałów ułatwiających ich zrozumienie, jak broszury) oraz informacji o możliwości zgłaszania ewentualnych uwag/sugestii (na przygotowanym formularzu).

LSR zostanie udostępniona przez LGD, gminy członkowskie, ośrodki pomocy społecznej i PUP w wersji papierowej i/lub elektronicznej (WWW bądź profil społecznościowy).

9) Zbieranie ewentualnych uwag/sugestii do treści LSR (na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym
w wersji papierowej i elektronicznej wraz z opublikowaną treścią pierwszej wersji LSR);

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie