Zapytania ofertowe


WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 02/ZO/2018 - PROTOKÓŁ

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
strona internetowa: www.zakolewisly.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonanie oraz produkcja gry planszowej.


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz produkcja gry planszowej o parametrach:
 • Ilość: 200 sztuk.
 • Pudełko jednoczęściowe pełny kolor, z mikrofali kaszerowanej kredą  + folia błysk,
  27x25x5cm, wkładka biała.
 • Plansza o wymiarach (rozłożona) ok. 490 x 490 mm; plansza na tekturze introligatorskiej 1,5 mm kaszerowana jednostronnie (tył planszy: biały) kredą 130g, druk 4+0 + lakier dyspersyjny; zawijane boki; plansza składana na 4 skrzydła do pełnego wymiaru pudełka.
 • Zestaw 6 pionków standardowych typu stożek, w 6 różnych kolorach.
 • Zestaw 2 kostek sześciennych, o boku 16 mm.
 • Zestaw 32 plastikowych domków ok. 10 x 10 x 10 mm.
 • Zestaw 12 plastikowych hoteli ok. 12 x 12 x 12 mm, o kolorystyce innej niż domki.
 • Elementy plastikowe zapakowane zbiorczo w woreczek foliowy.
 • Zestaw 60 kart o wymiarach ok. 100 x 60 mm; druk 4+0 na kredzie 300g błysk. Karty zapakowane zbiorczo w woreczek strunowy.
 • Zestaw 150 banknotów, 6 rodzajów po 25 sztuk każdego; ok. 100 x 50 mm; druk na papierze offsetowym 80g, 4+0.
 • Instrukcja, dwie strony A4, falcowana do wymiarów pudełka; materiał offset 80g, druk czarno – biały.
 • Konfekcjonowanie.
 • Foliowanie (folia termokurczliwa).
 • Kartony zbiorcze i pakowanie w kartony (kartony z tektury pięciowarstwowej).
 1. Przygotowanie szablonu graficznego przez Zamawiającego na podstawie szablonu przesłanego przez Wykonawcę.
 2. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.


4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • wykażą doświadczenie w zakresie realizacji projektów oraz wykonania gier planszowych okazując zdjęcia zrealizowanych przez siebie zamówień dołączone do napisanego przez siebie oświadczenia, które jest nieodłącznym elementem oferty.


5.
KRYTERIA WYBORU OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Cena brutto - 100%


6. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która posiada najniższą cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie w przypadku rażąco niskiej ceny możliwość weryfikacji oferty poprzez prośbę o dodatkowe uzupełnienia i wyjaśnienia. Weryfikacja odbywa się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki z weryfikacji stanowić będą nieodłączną część oferty.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZEDŁOŻENIA OFERT O TEJ SAMEJ WARTOŚCI (CENIE):
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny i warunków z poszczególnymi oferentami. Negocjacje odbywają się na podstawie korespondencji pisemnej za pośrednictwem poczty e-mail. Wydruki z weryfikacji stanowić będą nieodłączną część oferty.

W przypadku gdy wszystkie oferty przekroczą budżet Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do indywidualnych negocjacji cenowych.

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 2. złożone przez wykonawcę, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
 3. złożone przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,
 4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

7. ZAKRES WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym  osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. pozostawanie z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

8. TERMIN, MIEJSCE, FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę wraz z wymaganymi/wskazanymi załącznikami sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze na formularzu ofertowym załączonym do zapytania.

Oznakowanie koperty/paczki: adres Zamawiającego oraz zapis: „OFERTA - ZAPYTANIE OFERTOWE – GRA PLANSZOWA”.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Ofertę należy przedłożyć w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z uwzględnieniem opublikowanych zmian, pytań i odpowiedzi, które będą stanowiły w całości treść Ogłoszenia opublikowanego na portalu.

Termin składania ofert upływa w dniu - 05.06.2018 r.

Ofertę należy złożyć w:
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”,
ul. Chełmińska 7b,
86-253 Kijewo Królewskie,
pow. chełmiński,
woj. kujawsko-pomorskie.

Akceptowalne formy składania ofert: ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/paczce osobiście w siedzibie Zamawiającego lub listownie. Decyduje data na stemplu pocztowym.

9. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w dniu: 30.09.2018 r.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru/przekazania  przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron zawartej umowy. Sankcje z tytułu niewywiązania się z realizacji przedmiotu zapytania określała będzie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Minimum 60 dni.


12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Na podstawie najkorzystniejszej oferty z Wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć podpisaną umowę przez siebie (umowa zostanie przesłana na adres Wykonawcy) w terminie nie dłuższym niż 3 dni od jej otrzymania na adres e-mail, o czym zostanie dodatkowo powiadomiony telefonicznie.

Strony będą się ze sobą kontaktowały za pośrednictwem poczty e-mail poprzez adresy wskazane w umowie.

13. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

14. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:

Ze strony Zamawiającego:
Weronika Staszewska ,
tel. 796-757-161,
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 01/ZO/2018 - PROTOKÓŁ

LINK DO PEŁNEJ TREŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
strona internetowa: www.zakolewisly.pl

2. Przedmiot zamówienia
Wykonanie oraz produkcja gry planszowej.

3. Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz produkcja gry planszowej o parametrach:

 • Ilość: 200 sztuk.
 • Pudełko dwuczęściowe typu góra – dół o wymiarach 250 x 250 x 50 mm; wieczko: karton 300g, druk 4+0 + folia błysk; spód: kaszerowany kartonem 300g na tekturze mikrofalowej 830g, druk 4+0 + folia błysk.
 • Plansza o wymiarach (rozłożona) ok. 490 x 490 mm; plansza na tekturze introligatorskiej 1,5 mm kaszerowana jednostronnie (tył planszy: biały) kredą 130g, druk 4+0 + lakier dyspersyjny; zawijane boki; plansza składana na 4 skrzydła do pełnego wymiaru pudełka.
 • Zestaw 6 pionków standardowych typu stożek, w 6 różnych kolorach.
 • Zestaw 2 kostek sześciennych, o boku 16 mm.
 • Zestaw 32 plastikowych domków ok. 10 x 10 x 10 mm.
 • Zestaw 12 plastikowych hoteli ok. 12 x 12 x 12 mm, o kolorystyce innej niż domki.
 • Elementy plastikowe zapakowane zbiorczo w woreczek foliowy.
 • Zestaw 60 kart o wymiarach 100 x 60 mm; druk 4+0 na kredzie 300g błysk. Karty zapakowane zbiorczo w woreczek strunowy.
 • Zestaw 150 banknotów, 6 rodzajów po 25 sztuk każdego; ok. 100 x 50 mm; druk na papierze offsetowym 80g, 4+0.
 • Instrukcja, dwie strony A4, falcowana do wymiarów pudełka; materiał offset 80g, druk czarno – biały.\
 • Konfekcjonowanie.
 • Foliowanie (folia termokurczliwa).
 • Kartony zbiorcze i pakowanie w kartony (kartony z tektury pięciowarstwowej).

Przygotowanie szablonu graficznego przez Zamawiającego na podstawie szablonu przesłanego przez Wykonawcę.

Dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

4. Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r.

5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie zakolewisly.pl osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie, lub pocztą tradycyjną na adres ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data na stemplu pocztowym.

Termin składania ofert: 20 kwiecień 2018r.

6. Płatność
Płatność w formie bezgotówkowej – przelew. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej faktury w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru/przekazania przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń przez uprawnionych przedstawicieli stron zawartej umowy.

7. Warunki wymagane od wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- wykażą doświadczenie w zakresie realizacji projektów oraz wykonania gier planszowych okazując zdjęcia zrealizowanych przez siebie zamówień dołączone do napisanego przez siebie oświadczenia, które jest nieodłącznym elementem oferty.

8. Wymagane dokumenty
-
Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu).
- Zdjęcia zrealizowanych przez siebie zamówień.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
-
Spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty.
- Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę brane będzie kryterium:

Cena brutto - 100%

10. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Weronika Staszewska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 796-757-161.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 01/ZO/2017 - PROTOKÓŁ

ZAPYTANIE DOTYCZY TYLKO URZĄDZEŃ NOWYCH FABRYCZNIE!!!

OKRES UMOWY 48 MIESIĘCY.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Usługa kopiowania i drukowania (dzierżawa urządzenia) wraz z obsługą serwisową, dostawą, instalacją i szkoleniem pracowników
 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kopiowania i drukowania za pomocą urządzenia udostępnionego w formie dzierżawy wraz z obsługą serwisową, dostawą i jednorazowym szkoleniem pracowników Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”. Usługa  będzie wykorzystywana na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Usługodawca zapewnia w ramach stałego  miesięcznego ryczałtu:

 • 1400 wydruków czarno-białych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • 100 wydruków kolorowych (niezależnie od zadrukowanej powierzchni)
 • System zdalnej diagnostyki serwisowej
 • wszystkie rekomendowane materiały eksploatacyjne (za wyjątkiem papieru) oraz części zamienne rekomendowane przez producenta urządzenia,
 • pełną obsługę serwisową urządzenia w tym regularne przeglądy okresowe (zgodnie z zaleceniami producenta), wymiany serwisowe, naprawy (w dni robocze do 24H)
 • w przypadku gdy naprawa urządzenia będzie trwała dłużej niż 24 godz., Wynajmujący dostarczy urządzenie zastępcze o parametrach wskazanych
  w zapytaniu, w ciągu trzech dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.
 • Telefoniczne wsparcie techniczne użytkowników
 • Możliwość samodzielnego monitorowania licznika wydruków
 • Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać szkolenie pracowników, transport oraz instalację na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 1. Specyfikacja dotycząca urządzenia:
 • Kserokopiarka sieciowa (karta sieciowa).
 • Drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne.
 • Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów.
 • Kody użytkownika.
 • Dwie kasety uniwersalne (A4, A3) na 500 arkuszy i podajnik ręczny (gramatura do 220g)
 • Szczegółowa instrukcja obsługi w j. polskim.
 • Menu w języku polskim
 • Zgodność: wszystkie aktualne systemy Windows.
 • Dysk HDD, min. 200 GB
 • Pamięć RAM: min. 2 GB
 • Rozdzielczość min 600x600 dpi.
 • Maksymalna szybkość druku A4 w czerni min. 20 str/min.
 • Szafka/podstawa w zestawie.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2017 r.

 2. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie zakolewisly.pl osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 17.02.2017. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Płatności

Płatność będzie regulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktury za dany miesiąc.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
b) występują w imieniu producenta urządzenia lub posiadają jego autoryzację na sprzedaż i obsługę techniczną urządzenia proponowanego w ofercie.

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) aktualny na dzień składania oferty Certyfikat (lub dokument równoważny) potwierdzający posiadanie autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i obsługę techniczną.
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena ryczałtu miesięcznego: 96%

Cena kopii czarno-białej powyżej ryczałtu: 2%

Cena kopii kolorowej powyżej ryczałtu: 2%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 56 676 44 36

Anna Pawlak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 56 676 44 36.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Uprzejmie informujemy, iż Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zrezygnowała z zakupu kserokopiarki objętej zapytaniem ofertowym nr 05/ZO/2016.

Wszystkim oferentom dziękujemy za nadesłane oferty.

 


UWAGA!!! Zamawiający dodaje treść specyfikacji do zapytania ofertowego: menu urządzenia w języku polskim.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Zakup kserokopiarki kolorowej.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest zakup kserokopiarki kolorowej, biurowej zgodnie ze specyfikacją.
  Kserokopiarka będzie wykorzystywana na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport oraz instalację na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 4. Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia:

 1. Kserokopiarka sieciowa (karta sieciowa).
 2. Drukowanie, skanowanie i kopiowanie dwustronne.
 3. Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów.
 4. Kody użytkownika.
 5. Dwie kasety uniwersalne (A4, A3) na 500 arkuszy i podajnik ręczny (gramatura do 220g)
 6. Szczegółowa instrukcja obsługi w j. polskim.
 7. Zgodność: wszystkie aktualne systemy Windows.
 8. Dysk HDD
 9. Rozdzielczość 600x600 dpi.
 10. Maksymalna szybkość druku A4 w czerni min. 20 str/min.
 11. Szafka/podstawa w zestawie.
 12. Obciążenie miesięczne min. 3000 kopii.
 13. Dowóz i instalacja sprzętu.
 14. Wyliczenie kosztów eksploatacyjnych (toner, bęben i ewentualne inne elementy zużywalne).
 15. Koszt wydruku za stronę kolor i w czerni przy 5% zadruku.
 16. Serwis awaryjny w dni robocze w ciągu 24h. W okresie gwarancji bezpłatny.
 17. Usługi serwisowe polegające na konserwacji urządzenia (zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi kserokopiarek) bezpłatny co najmniej co 12 miesięcy w okresie gwarancji.
 18. Akceptujemy oferty sprzętu nowego, powystawowego, gdzie ilość wykonanych kopii nie przekracza 1000 szt. W przypadku wybrania takiej oferty będzie wymagane od sprzedawcy oświadczenie w formie pisemnej, że sprzęt jest nowy, służył jedynie celom demonstracyjnym, nie był leasingowany i nie był własnością innego podmiotu niż sprzedawca.
 1. Termin wykonania zamówienia: do 13 lutego 2017 r.
 1. Warunki gwarancji: 60 miesięcy lub 500.000 kopii licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  a) oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie w załączniku, osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie lub pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. do dnia 03.02.2016 r. do godz. 15.00
  b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- uwzględnili wszystkie elementy specyfikacji (nie uwzględnia się ofert częściowych),

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy
  b) specyfikacje sprzętu
  c) oświadczenia wymagane w specyfikacji.
 1. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:
 • cena brutto kopiarki kolorowej - 70 %
 • koszt brutto (bez ceny papieru) jednej czarno białej kopii A4 przy 5% pokryciu - 20 %
 • koszt brutto (bez ceny papieru) jednej kolorowej kopii A4 przy 5% pokryciu - 10 %
 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, tel. 508059053, k.nowacki@@zakolewisly.pll

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

 

 

 WYNIKI POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO 04/ZO/2016 - PROTOKÓŁ

 


             

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  Wykonanie mebli biurowych.
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem, dostawa oraz montaż mebli biurowych dla Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, które będą wykorzystywane na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport oraz montaż na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 4. Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia: w załączniku poniżej.
 1. Termin wykonania zamówienia: do 25 listopada 2016 r.
 1. Miejsce i termin składania ofert
  a) oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie w załączniku, osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@@zakolewisly.pl. do dnia 31.10.2016 r. do godz. 15.00
  b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 1. Wymagane dokumenty
  a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
  b) projekt graficzny mebli wg specyfikacji
 2. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena brutto –  85%

Jakość projektu graficznego - 15%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Nowacki, tel. 508059053, k.nowacki@@zakolewisly.pll

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

Kijewo Królewskie 29.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZO/2016

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
  Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie
  strona internetowa: www.zakolewisly.pl
 2. Przedmiot zamówienia
  szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi, na wymiar
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z projektem, dostawa oraz montaż szafy biurowej dla Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”, która będzie wykorzystywana na potrzeby biura obsługującego wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2020 w ramach środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  2. Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport oraz montaż na miejscu pod adresem: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie.
 4. Specyfikacja dotycząca przedmiotu zamówienia:

Szafa biurowa z drzwiami przesuwnymi o parametrach:

 • Wymiary około:

- wysokość : 285 cm

- szerokość : 380 cm

- głębokość : 60 cm

 • Zamykana na zamek centralny
 • Korpus z płyty o grubości 18 mm struktura ( kolor wybrany prze zamawiającego)
 • Drzwi przesuwne z płyty o grubości 18 mm (kolor wybrany prze zamawiającego)
 • Obrzeże – PCV 1
 • Tył szafy zabudowany z płyty HDF
 • Wózki górny i dolny łożyskowane, rączki aluminium, łącznik aluminium.
 • Tor dolny i górny – aluminium, kolor srebro mat.
 • Usytuowanie szafy na platformie umożliwiającej niwelowanie nierówności podłoża.
 1. Termin wykonania zamówienia: do 16 września 2016 r.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. a) oferty wraz z załącznikami należy składać na formularzu ofertowym udostępnionym na stronie zakolewisly.pl osobiście w Biurze LGD „Zakole Dolnej Wisły”, ul. Chełmińska 7b. 86-253 Kijewo Królewskie, faxem na numer 56 676 44 36 lub pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 06.09.2016 r. do godz. 15.00
  b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Płatności

Płatność zostanie uregulowana przelewem na konto wskazane przez Oferenta w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury, po odbiorze całości zamówienia przez Zamawiającego.

 1. Warunki wymagane od wykonawców

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– prowadzą działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia,
– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 1. Wymagane dokumenty
 2. a) Uzupełniony formularz ofertowy (wzór w załączeniu)
 3. b) projekt graficzny mebli wg specyfikacji
 4. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy
  a) Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
  b) Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryteria:

Cena brutto –  90%

Projekt graficzny mebli z dostosowaniem do wymiarów pomieszczeń biurowych- 10%

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest:

Anna Pawlak, tel. 605889578, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą

 

 

Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły" zaprasza do składani ofert na remont pomieszczeń biurowych wraz z elementami wyposażenia

 

Zamawiający: Lokalna Grupa Działania "Zakole Dolnej Wisły", z siedzibą: ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Malowanie farbą lateksową, antyalergiczną odporną na zmywanie.
 • 3 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni podłogi: 48 m2
 • 2 grzejników żeliwnych
 1. Ułożenia terakoty/gresu imitującego drewno na podłodze o łącznej powierzchni: 59 m2
 2. Wymiana drzwi wewnętrznych (4x80 cm, 1x70 cm) wraz z ościeżnicami: 5 szt.
 3. Zabudowa rur i malowanie łazienki (pow. 4.3m2, do 200cm wysokości na ścianach glazura).
 4. Malowanie drzwi łazienkowych – 2 szt.
 5. Wymiana opraw rastowych wraz ze świetlówkami podwójnych – 3 szt.
 6. Wymiana świetlówek liniowych – 10 szt.
 7. Wymiana i montaż nowych klamek do drzwi wewnętrznych (w tym do nowych skrzydeł drzwiowych) z długim szyldem – 7 szt.
 8. Wymiana 1 szt. drzwi zewnętrznych i częściowa zabudowa otworu drzwiowego.
 9. Przełożenie włącznika światła z zewnątrz do wewnątrz pomieszczenia.
 10. Montaż zestawu mebli kuchennych dł. 240 cm.
 11. Montaż zlewu jednokomorowego z ociekaczem, syfonem i baterią kuchenną.
 12. Ułożenie glazury między szafkami kuchennymi.
 13. Wysokość wszystkich pomieszczeń 300 cm.
 14. Zabranie gruzu i pozostałości remontowych, rozebranie i zabranie mebli biurowych.

Miejsce realizacji:
ul. Chełmińska 7, 86-253 Kijewo Królewskie.

Termin realizacji:
sierpień - wrzesień 2016 roku

Sposób wyłonienia wykonawcy:

 • spełnienie warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty
 • po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium:

- ceny (0-20 pkt.)

- jakość wcześniejszych realizacji (0-10 pkt.)

- czas przeprowadzenia remontu wraz z wyposażeniem (liczba dni 0-10 pkt.)

Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie w siedzibie Zamawiającego prawidłowo sporządzonych dokumentów tj.:
- formularza ofertowego
- oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia.

 

Forma płatności:
Przelew bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury/rachunku do umowy o dzieło.

Informacje dodatkowe :

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym wzór do niniejszego zapytania ofertowego w terminie  do dnia 18.08.2016 r.
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura LGD.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami  z ramienia Zamawiającego jest: Anna Pawlak, tel. 56 676 44 36, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7.15 – 15.15.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość błędu w pomiarze i zaprasza wykonawców do dokonania własnych pomiarów powierzchni remontowanych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania koloru, odcieni, faktury materiałów użytych do remontu spośród pełnej oferty producenta.
 6. Cena powinna obejmować wartość robocizny i materiałów.
 7. Informujemy, że Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą.

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie