Aktualności

Informujemy iż, powiat bydgoski posiada w dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację następujących zadań:

1. Z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
- przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne ich potrzeb,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Wnioski i pytania w powyższym zakresie należy kierować do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 147, 85-950 Bydgoszcz – kontakt pod nr 052 360-43-45 lub 052 360-43-00.

2. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
- likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- likwidacja barier w komunikowaniu się,
- likwidacja barier technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto Powiat Bydgoski realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby, zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszcz pod nr 052 58-35-413.
Jednoczenie zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiat.bydgoski.bip.net.pl w zakładce „Działalność jednostki” → „Osoby niepełnosprawne”, gdzie dostępne są również wnioski i zasady postępowania przy realizacji ww. zadań finansowanych ze środków PFRON.

środa, 23 sierpień 2017 07:24

Zapraszamy na gminne święta plonów!

Wielkimi krokami zbliżają się gminne święta plonów.
Zapraszamy wszystkich z Państwa na nasze stoiska promocyjne! Skansen dawnej wsi, odpoczynek na leżaku, atrakcje dla najmłodszych oraz swojskie specjały ważone na ogniu. Pracownicy Zakola będą świadczyć również doradztwo w punkcie informacyjnym, gdzie będzie można porozmawiać o funduszach oraz skonsultować swój pomysł na projekt.
W najbliższym czasie będzie można nas spotkać:
- 26 sierpnia na Dożynkach w Otowicach,
- 27 sierpnia na Dożynkach w Kijewie Królewskim,
- 2 września na Dożynkach w Unisławiu.

poniedziałek, 07 sierpień 2017 08:30

Ważna informacja dla naszych Beneficjentów

Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż Urząd Marszałkowski rozpoczął weryfikację pierwszych wniosków o płatność I Transzy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2, prosimy Państwa, aby na bieżąco uaktualniali Państwo swoje dane producenta w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności prowadzonym przez Powiatowe Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W celu wypłaty pomocy w ramach I transzy, niezbędne jest, aby w ww. systemie widniały aktualne dane w tym, m.in. numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane środki finansowe w ramach dofinansowania. Każda niespójność danych zapisanych w systemie ze stanem faktycznym, wstrzymuje realizację przez Agencję Płatniczą zlecenia płatności, do czasu usunięcia niezgodności w przedmiotowej bazie. Aktualizacja danych pozwoli zatem na uniknięcie opóźnień w wypłacie środków.

 

Nabór uczestników do „Kujawsko – Pomorskiej Akademii  Młodych Liderów”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica ogłasza nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu „Kujawsko Pomorska Akademia Młodych Liderów.”

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich z województwa kujawsko – pomorskiego do 35 roku życia  -  członków ngo, sołtysów, radnych lub osób, które w przyszłości chcą pełnić rolę lidera lokalnego.

Szkolenia planowane są w dwóch terminach:

- grupa I: 8 – 10 września 2017 r. i  21 - 23 września 2017 r.

 - grupa II i  III - 15  - 17 września 2017 r. i  20 - 22  października 2017 r.

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie formularzy zgłoszeniowych przy czym pierwszeństwo do udziału będą miały osoby młode z obszarów województwa gdzie aktywność organizacji według naszych badań własnych jest najmniejsza (Projekt Inicjuj z FIO) tj. z powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wypełniony formularz i ankietę zgłoszeniową należy przesłać do 18 sierpnia 2017 r. (włącznie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 87-214 Płużnica.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Bernady tel. 56 687 39 09.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać na stronie www.trgp.org.pl w zakładce Akademia Młodych Liderów.

 

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 6 lipca 2017 r
.

dot. konkursu nr 2/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 2/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji
 do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

LISTA OPERACJI WYBRANYCH 25.10.2017 R. - AKTUALIZACJA

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 06.07.2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 25.10.2017 R. - AKTUALIZACJA

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD
o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

 

Informacja o wynikach wyboru operacji dokonanego przez Radę
podczas posiedzenia w dniu 5 lipca 2017 r
.

dot. konkursu nr 1/2017

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkursu nr 1/2017 na działanie w zakresie „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.” Rada Stowarzyszenia podjęła decyzję o wyborze operacji
 do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Zakola Dolnej Wisły ze środków PROW 2014-2020.

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR

LISTA OPERACJI WYBRANYCH

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD Z DNIA 05.07.2017 R.

Dokumentacja konkursowa wraz z wnioskami w dniu dzisiejszym przekazana została do dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

POUCZENIE: Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od:

 • negatywnej oceny zgodności z LSR albo
 • nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów określonej w lokalnych kryteriach wyboru albo
 • wyniku wyboru, gdzie operacja zastała wybrana, ale nie mieści się w limicie środków wskazanym
  w ogłoszeniu o naborze (okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu).
 • ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana

WZÓR PROTESTU

Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od LGD
o wynikach wyboru i oceny operacji.

Złożenie protestu w biurze LGD, winno nastąpić zgodnie ze wskazaniami zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu

 

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięć „Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną” przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd. Na Państwa opinie czekamy do 13 lipca 2017 r.

środa, 05 lipiec 2017 07:24

Odbyło się Walne wyborcze

29 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2017 roku. Podjęto także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” za okres styczeń-czerwiec 2017 rok.

W związku z kończącą się kadencją Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej na zebraniu przeprowadzone zostały wybory w wyniku, których wybrano nowy skład Zarządu w skład którego wchodzą:

- Barbara Gandziarowska reprezentantka Gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Krzysztof Nowacji reprezentant Gminy Kijewo Królewskie

- Krzysztof Rak reprezentant Gminy Zławieś Wielka

- Jarosław Michałek reprezentant Gminy Unisław.

W sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- Jerzy Tomkiewicz z Gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Czesław Mularczyk z Gminy Kijewo Królewskie

- Andrzej Walczyński z Gminy Zławieś Wielka

- Mirosław Kurdynowski z Gminy Unisław.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 06.07.2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły – ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie  o godz. 14.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 

1.1.2 –ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORSTW

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły – ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie  o godz. 14.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 

1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 


 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”

 

Kijewo królewskie 05.07.2017 r.

 

NABÓR NR 1/2017

 

 

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Ukonstytuowane Rady nowej kadencji.
 4. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego zastępca)
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Przedsięwzięcie LSR 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/5

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/6

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/7

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/8

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/9

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/10

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/11

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/12

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/13

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/14

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/5

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/6

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/7

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/8

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/9

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/10

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/11

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/12

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/13

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/14

 

 

 1. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 2. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych.

 

 

 1. Zakończenie posiedzenia

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie