Aktualności

W związku z koniecznością dokonania korekty w lokalnych kryteriach wyboru operacji w ramach przedsięwzięć „Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” oraz „Wzmocnienie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej poprawiającej spójność terytorialną” przedstawiamy Państwu zmiany zaproponowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Na udostępnionym formularzu konsultacyjnym istnieje możliwość wniesienia uwag lub propozycji korekt, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd. Na Państwa opinie czekamy do 13 lipca 2017 r.

środa, 05 lipiec 2017 07:24

Odbyło się Walne wyborcze

29 czerwca 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Kijewie Królewskim obradowało Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za I półrocze 2017 roku. Podjęto także uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” za okres styczeń-czerwiec 2017 rok.

W związku z kończącą się kadencją Zarządu Stowarzyszenia oraz Członków Komisji Rewizyjnej na zebraniu przeprowadzone zostały wybory w wyniku, których wybrano nowy skład Zarządu w skład którego wchodzą:

- Barbara Gandziarowska reprezentantka Gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Krzysztof Nowacji reprezentant Gminy Kijewo Królewskie

- Krzysztof Rak reprezentant Gminy Zławieś Wielka

- Jarosław Michałek reprezentant Gminy Unisław.

W sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- Jerzy Tomkiewicz z Gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Czesław Mularczyk z Gminy Kijewo Królewskie

- Andrzej Walczyński z Gminy Zławieś Wielka

- Mirosław Kurdynowski z Gminy Unisław.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 06.07.2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły – ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie  o godz. 14.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 

1.1.2 –ROZWÓJ  PRZEDSIĘBIORSTW

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 05.07.2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zakole Dolnej Wisły – ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie  o godz. 14.00  celem oceny i wyboru operacji w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR: 

1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

realizowanych w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2016-2023  zgodnie z procedurą oceny i kryteriami lokalnymi.

 


 

 

PORZĄDEK OBRAD POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”

 

Kijewo królewskie 05.07.2017 r.

 

NABÓR NR 1/2017

 

 

 1. Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia)
 2. Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia
 3. Ukonstytuowane Rady nowej kadencji.
 4. Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego zastępca)
 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 

PROCERURA OCENY wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania:

19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Przedsięwzięcie LSR 1.1.1 – Tworzenie nowych przedsiębiorstw

 

 1. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
 2. Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/5

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/6

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/7

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/8

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/9

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/10

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/11

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/12

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/13

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/14

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
 2. Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

 

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/1

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/2

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/3

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/4

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/5

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/6

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/7

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/8

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/9

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/10

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/11

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/12

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/13

Ocena wniosku o przyznanie pomocy znak sprawy  2017/TP/14

 

 

 1. Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
 2. Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych/niewybranych.

 

 

 1. Zakończenie posiedzenia

 

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 08:27

Dni Unisławia 2017

Zapraszamy na Dni Unisławia które odbędą się 23-25 czerwca 2017r. w Unisławiu.

Jednym z najważniejszych załączników, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania "Rozwój przedsiębiorstw" jest oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy  o wielkości przedsiębiorstwa. Jest załącznik obligatoryjny sporządzony na formularzu udostępnionym na stronie ARiMR. Na liście załączników we wniosku w ramach rozwoju przedsiębiorstw znajduje się on pod nr B.5.

Wzór oświadczenia dla podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy można pobrać ze strony ARiMR (punkt 4 ) - LINK

poniedziałek, 15 maj 2017 15:40

Ogłoszenie konkursu nr 2/2017

Kijewo Królewskie, 15.05.2017r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 2/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017r. – 13.06.2017 r.

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły", ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                        

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami; 7a. zestawienie finansowo-rzeczowe operacji, 7b. wykaz działek ewidencyjnych; 7c. kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Rozwój przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników;
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

 Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

 

 

poniedziałek, 15 maj 2017 15:35

Ogłoszenie konkursu nr 1/2017

                                                                                                                                                                      Kijewo Królewskie, 15.05.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2017

Termin składania wniosków: –29.05.2017 r. – 13.06.2017 r.

 

Miejsce składania wniosków:                                                                          

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00  do 15.00

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki do ogłoszenia:                                                                                                                                         

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
  3a. tabele finansowe biznesplanu
 4. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
 5. wzór formularza wniosku o płatność;
 6. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 7. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;     7a. Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych
 8. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 9. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 10. lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach LSR;
 11. Opis operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru dla przedsięwzięcia: Tworzenie nowych przedsiębiorstw
 12. Lokalna Strategia Rozwoju Zakola Dolnej Wisły na lata 2016-2023;
 13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

 

 

  Materiały pomocnicze, w tym informacje dotyczące typów operacji, warunków ubiegania się o dofinansowanie, zakresu kosztów oraz zasad realizacji operacji znajdują się zakładce WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

 

 

piątek, 12 maj 2017 10:45

NIEBAWEM RUSZA PIERWSZY NABÓR!!!

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy oficjalną zgodę Urzędu Marszałkowskiego na rozpoczęcie pierwszych naborów wniosków tj. w ramach przedsięwzięć "Tworzenie nowych przedsiębiorstw" oraz "Rozwój Przedsiębiorstw".

15 maja 2017 r. nastąpi ogłoszenie naboru na naszej stronie www. Do ogłoszenia załączone zostaną wymagane dokumenty aplikacyjne. Przewidywany termin naboru: 29.05.2017-13.06.2017.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej celem uzyskania informacji na temat planowanych naborów oraz korzystania z bezpłatnego doradztwa w Biurze, na które można się umawiać telefonicznie - 56 676 44 36 lub mailowo - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Stworzyliśmy pomocniczą zakładkę na stronie WAŻNE DLA WNIOSKODAWCÓW (lewe menu), gdzie zgromadziliśmy materiały związane z tematyką w/w działań. Mamy nadzieję, że opracowania te pozwolą rozwiać wiele pytań, jakie nasuwają się w związku z tematyką przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020.

Informujemy również, że zaakceptowane zostały lokalne kryteria wyboru oraz procedura oceny i wyboru operacji obowiązujące dla przyszłych naborów:

PROCEDURA

KRYTERIA LOKALNE - TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KRYTERIA LOKALNE - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

piątek, 28 kwiecień 2017 12:50

2 maj 2017 r. - Biuro LGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, iż Biuro LDG "Zakole Dolnej Wisły" w dniu 2 maj 2017 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona korzysta z plików cookie