AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny grantów  złożonych w  związku z naborem wniosków o powierzenie grantów  nr 5/2018, w zakresie tematycznym:

Typ projektu SZOOP: 1.Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

  1. e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Przedsięwzięcie LSR: Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

Program: EFS

Rada LGD podczas posiedzenia w dniu 16.01.2019 r. podjęła decyzję o wyborze projektów objętych grantem, które zostaną dofinansowane  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”  - WYNIKI NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ TU

Informujemy, że w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr 5/2018 PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR:
Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

wpłynęły 4 wnioski o powierzenie grantu.

W dniu 16.01.2019 r. w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” o godz 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady celem oceny i wyboru operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - TU

Ogłoszenie

Written by

Kijewo Królewskie, 14.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

Numer konkursu nadany przez LGD: 5/2018

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SzOOP)

 Oś priorytetowa 11:  Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność

Przedsięwzięcie LSR:

Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz aktywności społecznej i obywatelskiej

Typ projektu SzOOP:

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

    e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Oś Priorytetowa 11

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

WSTĘP:

Ogłoszenie o naborze oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.), zwana dalej: ustawą o RLKS.

 TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów –   28.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów–12.12.2018  r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –I kwartał 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły”

ul. Chełmińska 7b 86-253 Kijewo Królewskie

w dni robocze tj. poniedziałek – piątek, w godz. od 8:00 do 14:00,

GENERATOR

Klikając na  -> GENERATOR, zostaną Państwo automatycznie przeniesieni do strony generatora wniosków grantowych.

 

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.

Strona korzysta z plików cookie